Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Rada Miejska

Rada Miejska

Menu dla: Rada Miejska

Rada Miejska w Koźminie Wlkp.

ul. Borecka 23

63-720 Koźmin Wlkp.

tel. 62 72 16 640

e-mail: radamiejska@kozminwlkp.pl

Zasady działania Rady Miejskiej

Zgodnie z art.15 i 16 ustawy o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Rada gminy jest wybierana w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Kadencja rady trwa 5 lat. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwę rady miejskiej.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W ust. 2 tego artykułu wymienione są sprawy, które należą do wyłącznej właściwości rady, m.in. : uchwalenie statutu gminy i budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych.

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podawane są do publicznej wiadomości. Sesje koźmińskiej Rady Miejskiej odbywają się w jej siedzibie przy ul. Przyjemskich 9. Każdy ma prawo wstępu na obrady Rady.

Poza wyjątkami określonymi w ustawie Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym.  Uchwały Rady podlegają nadzorowi wojewody. Ponadto uchwały związane z gospodarką finansową gminy podlegają nadzorowi regionalnej izby obrachunkowej.

W celu kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy rada powołuje komisję rewizyjną. Komisja ta opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje do rady gminy z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium burmistrzowi Komisja ta wykonuje także inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez Radę. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

Ponadto Rada może powoływać ze swego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania i skład ustawowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładając jej plan pracy i sprawozdania z działalności.


Autor: Monika Bartkowiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-04-28 12:46przez: Monika Bartkowiak
Opublikowano:2020-09-23 10:16przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2024-06-19 10:16przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: UMiG Koźmin Wlkp.
Odwiedziny:3783

Rejestr zmian

  • [2024-06-19 10:16:04]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
  • [2023-01-16 09:28:02]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo