Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.),
 • ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz. 900 ze zm.),
 • uchwała Nr XIV.81.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2019r., poz. 9261),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz. 1104).
I. WYMAGANE DOKUMENTY

informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z wymaganymi załącznikami: ZIN-1 (w przypadku posiadania przedmiotów opodatkowania podlegających opodatkowaniu), ZIN-2 (w przypadku posiadania przedmiotów opodatkowania zwolnionych z podatku), ZIN-3 (w przypadku posiadania przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność)

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 20 dni od złożenia informacji, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – do 1 miesiąca.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 2, tel. 62 72 19 329

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Informację na wyżej wymienionym formularzu wraz z załącznikami należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego albo w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości lub obiektu, zmiana powierzchni użytkowej, itp.).
Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ustala w drodze decyzji wymiar podatku od nieruchomości, stosując w 2020r. następujące stawki podatkowe:

 1. od gruntów:
  a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,85 zł
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,80 zł
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni 0,35 zł
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2018r., poz. 1398 oraz z 2019r. poz. 730 i poz. 1696)), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową, albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 3,15 zł
 2. od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,75 zł
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  od 1 m 2 powierzchni użytkowej 21,00 zł
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej 11,18 zł
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m 2 powierzchni użytkowej 4,87 zł
  e) pozostałych, w tym zajętych prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej 6,00 zł
 3. od budowli – ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 2 %
VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji ustalającej wymiar podatku (lub korygującej wymiar) wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

VII. UWAGI
 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli jednak okolicznością tą jest istnienie budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem.
 2. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 3. Podatek jest płatny w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 4. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r., poz. 2188).
Formularze:

IN- 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN - 1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN - 2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN - 3 Dane pozostałych podmiotów

Autor: Hanna Plewińska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-17 12:35przez: Hanna Plewińska
Opublikowano:2021-03-17 12:35przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-03-17 12:25przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:2169

Rejestr zmian

 • [2021-03-17 12:25:51]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo