Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.),
 • ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz. 900 ze zm.),
 • uchwała Nr XIV.81.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.10.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2019r., poz. 9261),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019r., poz. 1104).
I. WYMAGANE DOKUMENTY

deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z niezbędnymi załącznikami ZDN-1 (w przypadku posiadania przedmiotów opodatkowania podlegających opodatkowaniu), ZDN-2 (w przypadku posiadania przedmiotów opodatkowania zwolnionych z podatku).

II. OPŁATY

Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Nie dotyczy

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. podatków i opłat – biuro nr 1, tel. 62 72 19 335

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Deklarację na podatek od nieruchomości wraz z wymaganymi załącznikami na dany rok podatkowy osoby prawne składają bez wezwania do 31 stycznia roku podatkowego stosując do naliczenia podatku w 2020r. następujące stawki:

 1. od gruntów:
  a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
  zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,85 zł
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,80 zł
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
  pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni 0,35 zł
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U.z 2018r., poz. 1398 oraz z 2019r., poz. 730 oraz poz. 1696), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową, albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 3,15 zł
 2. od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,75 zł
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  od 1 m 2 powierzchni użytkowej 21,00 zł
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
  kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej 11,18 zł
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m 2 powierzchni użytkowej 4,87 zł
  e) pozostałych, w tym zajętych prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
  publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej 6,00 zł
 3. od budowli – ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 2 %

Ponadto deklarację wraz z załącznikami należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości, zmiana powierzchni użytkowej, zmiany podmiotowe).

W sytuacji, gdy Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski stwierdzi, że Podatnik, pomimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji, albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatku od nieruchomości do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI
 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli jednak okolicznością tą jest istnienie budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem.
 2. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 3. Podatek od nieruchomości jest płatny następująco: I rata do dnia 31 stycznia, II-XII do 15-go każdego miesiąca roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 4. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018, poz.2188)
Formularze :

DN - 1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN - 1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN - 2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Autor: Agnieszka Robakowska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-17 12:47przez: Agnieszka Robakowska
Opublikowano:2021-03-17 12:47przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-03-17 12:35przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:4923

Rejestr zmian

 • [2021-03-17 12:35:32]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo