Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO – WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO, WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY

Podstawa prawna:
I. WYMAGANE DOKUMENTY
 •  kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego. Fotografia osoby, która nie ukończyła 5. roku życia, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie tych wymogów może nie spełniać wymogów w zakresie wizerunku określonych powyżej. Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu.

 • do wglądu: ważny dowód osobisty lub ważny paszport,
 • do wglądu decyzja sądu - jeśli jesteś opiekunem prawnym lub kuratorem i składasz wniosek w imieniu osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych albo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 •  na żądanie organu, w przypadku wątpliwości co do obywatelstwa osoby, której ma być wydany dowód osobisty – dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego.

NIE MOŻESZ POTWIERDZIĆ SWOJEJ TOŻSAMOŚCI ZA POMOCĄ mDOWODU.

II. OPŁATY

Nie pobiera się opłaty.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

Status wniosku możesz sprawdzić  tu

Jeśli składasz wniosek przez internet to termin 30 dni jest liczony od dnia, w którym uzupełnisz w urzędzie wzór podpisu i zostaną pobrane twoje odciski palców.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. dowodów osobistych,  pokój nr 1 , budynek przy ul.Boreckiej 23   tel. 62 72 19 332

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Składam wniosek osobiście:

 • przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty,
 • przyjdź do dowolnego urzędu na terenie kraju,
 • z systemu zostanie wygenerowany wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • sprawdź dokładnie poprawność danych zawartych we wniosku i podpisz go,
 • podczas wizyty w urzędzie zostaną pobrane odciski palców i wzór podpisu.

Po złożeniu wniosku dane są wprowadzane do rejestru dowodów osobistych i dalej przekazywane do produkcji dowodu osobistego.


Składam wniosek przez internet:

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód osobisty przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić Twoją tożsamość.

 • wejdź na stronę www.mobywatel.gov.pl
 • kliknij „zaloguj się na mObywatel.gov.pl”
 • po lewej stronie ekranu wybierz zakładkę „Załatw sprawę online”
 • wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • przygotuj plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. Fotografia musi spełniać wymagania określone w przepisach. 
 • sprawdź i podpisz zgłoszenie
 • sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą. W skrzynce znajdziesz dokument z informacją, do którego urzędu powinieneś się zgłosić w celu podpisania wniosku oraz pobrania odcisków palców – masz na to 30 dni.

Jeśli nie przyjdziesz do urzędu w terminie 30 dni, Twój wniosek pozostanie bez rozpoznania.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12 roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - Skrzynka e-PUAP: UMiGKozminWlkp/SkrytkaESP lub na stronie www.mobywatel.gov.pl (opis postępowania jak wyżej)

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji  w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

VII. UWAGI
Zasady składania wniosku:

W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy (będącej siedzibą władz powiatu), który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.  Organ gminy o którym mowa powyżej jest Burmistrz Miasta Krotoszyn ( należy kontaktować się z Urzędem Miejskim w Krotoszynie tel. 62 722 74 04, 62 722 74 67).

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby:

 • która nie ukończyła 12. roku życia,
 • od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców (wówczas dowód wydaje się na 12 miesięcy),
 • od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
Zasady odbioru dowodu: 

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Wyjątek stanowi dziecko, które:

- nie ukończyło 5. roku życia;

- ukończyło 5. rok życia i nie ukończyło 12. roku życia, jeśli było obecne przy składaniu wniosku.

Odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne jeżeli przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego nastąpiło w miejscu pobytu osoby, której dowód osobisty ma być wydany lub gdy po złożeniu wniosku o wydanie dowodu nastąpiły okoliczności uniemożliwiające osobisty odbiór dokumentu (z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody). Warstwa elektroniczna dowodu osobistego tj. ustalenie kodów PIN dla poszczególnych certyfikatów może być aktywowana wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego. Kod PUK może być odebrany jedynie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy, który wydał dowód.  Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dowód osobisty posiadany przez osobę, której wydano nowy dowód osobisty. Organ gminy dokonuje fizycznego anulowania przedłożonego dowodu osobistego, polegającego na uszkodzeniu dokumentu wraz z jego warstwą elektroniczną i zwraca anulowany dowód osobisty dotychczasowemu posiadaczowi tego dokumentu, jeżeli osoba ta wyraża wolę zachowania anulowanego dokumentu. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

 • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
 • składanie podpisu osobistego;
 • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która:

 1.  posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu;
 2. ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, która złoży wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba
 3. ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych, i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, która złożyła wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba.

Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

 

Autor: Alicja Marciniak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-08 14:50przez: Alicja Marciniak
Opublikowano:2021-12-08 09:30przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2024-03-07 09:30przez:
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
Odwiedziny:2577

Rejestr zmian

 • [2024-03-07 09:30:20]Aktualizacja danych
 • [2024-03-07 09:03:47]Aktualizacja danych
 • [2024-03-07 09:01:50]Aktualizacja karty
 • [2024-03-07 08:23:48]Aktualizacja danych
 • [2021-12-13 14:59:27]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-13 14:54:37]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-10 15:14:36]Agnieszka FlejsierowiczAktuaizacja danych
 • [2021-12-10 15:12:02]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-10 13:47:20]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-10 13:02:38]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-10 12:54:33]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-09 09:52:26]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-09 09:29:08]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-09 09:06:52]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-09 09:01:34]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-08 15:24:34]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-08 15:18:22]Agnieszka FlejsierowiczAktuaizacja danych
 • [2021-12-08 14:59:15]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-08 14:58:15]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-08 14:51:52]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-12-08 14:44:27]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo