Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2021-11-29 ( Imieniny: Błażeja, Margerity)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z póź. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827z póź. zm.).
I. WYMAGANE DOKUMENTY

wypełniony druk ''Zgłoszenia pobytu stałego'' )odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla
dziecka)- (F-OSO – 01/01)
do wglądu: dowód osobisty, tytuł prawny do lokalu,
w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo do zameldowania
wraz z dowodem uiszczenia opłaty (F-OSO – 01/02)

II. OPŁATY

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Od ręki przy zgłoszeniu.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. ewidencji ludności - pokój nr 3, tel. 62 72 19 332

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
 1. Po sprawdzeniu zgodności danych zawartych w wypełnionym druku zgłoszenia pobytu stałego z dowodem osobistym dane zostają wprowadzone do zbioru PESEL, a osobie dokonującej zameldowania wydawane jest z urzędu zaświadczenie o zameldowania na pobyt stały, które ważne jest do chwili zmiany miejsca zameldowania.
 2. Zameldowanie noworodka dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządza akt urodzenia dziecka i jednocześnie występuje o nadanie numeru PESEL.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

VII. UWAGI
 1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Osoba dokonująca obowiązku zameldowania się na pobyt stały wykazuje na formularzu meldunkowym ”Zgłoszenie pobytu stałego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie. Potwierdzenia faktu zamieszkania osoby dokonuje wynajmujący, najemca, osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu lub właściciel lokalu.
 3. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dokonać przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 4. Za osobę nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Formularze

Zgłoszenie pobytu stałego

Pełnomocnictwo

Autor: Dominika Wielebska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-18 11:01:56przez: Dominika Wielebska
Opublikowano:2021-03-18 11:07:11przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-03-18 11:02przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Odwiedziny:462

Rejestr zmian

 • [2021-03-18 11:02:06]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-03-18 11:00:37]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo