Wymeldowanie decyzja administracyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WYMELDOWANIE  Z  MIEJSCA  POBYTU  STAŁEGO NA  PODSTAWIE  DECYZJI  ADMINISTRACYJNEJ

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z póź. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.).
  •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z póź. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 wniosek o wymeldowanie,
oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu np. akt notarialny, wypis z księgi  wieczystej,

II. OPŁATY

Opłata skarbowa; 10,-zł. uiszczana w kasie Urzędu MiG Koźmin Wielkopolski  lub na konto UMiG 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 1 miesiąca.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowisko ds. ewidencji ludności - pokój nr 3, tel. 62 72 19 332

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

  1. Urząd Miasta i Gminy przeprowadza wizję lokalną, przesłuchuje świadków, wysyła zapytania o karalność osoby, o wymeldowanie, której strona wnosi.
  2. Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu  za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.  

VII. UWAGI

Zameldowanie na pobyt stały służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
Przepisy ustawy o ewidencji ludności mają charakter porządkowy. Istotą ewidencji ludności jest to, aby rejestracja miejsca pobytu była zgodna ze stanem faktycznym.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Dominika Wielebska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:272