Zaświadczenie o pomocy de minimis dla ZPCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS Z TYTUŁU PONIESIONYCH WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1300).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2014 r., poz.1543).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. W celu uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis Zakład Pracy Chronionej zobowiązany jest złożyć
   wniosek o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis dla Zakładu Pracy Chronionej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia wydatkowania środków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – zgodnie z § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1300) F-PiK-17/01,
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis F-PiK-17/02, 
 3. zaświadczenia o pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie F-PiK-17/03,
 4. kserokopia faktury/faktur zakupu,
 5. wyciąg z konta ZFRON.

II. OPŁATY

Zaświadczenie nie podlega przepisom o opłacie skarbowej

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Zaświadczenie wydawane jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 1, tel. 62 72 19 335

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 1. Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Koźmin  Wielkopolski  poświadcza  złożone  przez  zainteresowanego oświadczenie.
 2. Odmowa wydania poświadczenia następuje w formie postanowienia. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania poświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. 

VII. UWAGI

Oświadczenie wydaje się osobie, której poświadczenie dotyczy.

Formularze

Wniosek o wydanie zaświadczenia de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenie o pomocy de minimis

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Hanna Plewińska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:292