Podatek rolny - ulgi osoby fizyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podatek rolny – udzielenie ulgi inwestycyjnej lub z tytułu zakupu gruntu rolnego

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018r. poz. 362 ze zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108
 • Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY

a) Ulga inwestycyjna:

 • wniosek o udzielenie ulgi inwestycyjnej (F-PiK – 09/01),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (F-PiK -09/02),
 • załącznik do informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rolnictwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie - ulga inwestycyjna (F-PiK-09/04);

b) Ulga z tytułu zakupu gruntu:

 • wniosek o udzielenie ulgi z tytułu zakupu gruntu rolnego (F-PiK – 09/03),
 • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (F-PiK- 09/05),
 • załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu o pomoc de minimis (F-PiK-09/06),
 • zaświadczenia lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach, lub oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis (F-PiK- 09/07).

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 20 dni - jeśli sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z wnioskiem, a w przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego – do 30 dni.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 2, tel. 62 72 19 329

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1) Należy złożyć stosowny wniosek oraz formularze dotyczące pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
Dodatkowo do wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej należy dołączyć: rachunki związane z dokonaną
inwestycją a także zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych z uwzględnieniem: nr i daty rachunku,
nazwy towaru lub usługi oraz kwoty.
2) Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania ulgi (zwolnienia) wydaje Burmistrz Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski. W przypadku ulgi inwestycyjnej wydanie decyzji poprzedzone jest oględzinami
wykonanej inwestycji.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI

1) Ulga inwestycyjna stosowana jest nie dłużej niż przez 15 lat i polega na odliczeniu od podatku rolnego 25% poniesionych nakładów inwestycyjnych.
2) Ulga z tytułu zakupu gruntu rolnego przysługuje przez 7 lat: przez pierwsze pięć lat nabyty grunt jest zwolniony z podatku w 100%, przez dwa kolejne stosuje się ulgę odpowiednio w 75% i 50%.

Formularze

Ulga inwestycyjna

Ulga z tytułu zakupu ziemi

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybłówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie - ulga inwestycyjna

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - pomoc de minimins w rolnictwie

Załącznik do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie

Oświadczenie o pomocy de minimis

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Patrycja Pietrala
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:292