Podatek rolny od osób prawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15.11.1984r.o podatku rolnym ( Dz.U. z 2017r., poz. 1892),
 • ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r., poz. 800 ze zm.),
 • uchwała Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia
 • średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2018r., poz.
  9931);
 • uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.11.2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2015r., poz.7808),

I. WYMAGANE DOKUMENTY

deklaracja na podatek rolny DR-1 wraz z załącznikami

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Nie dotyczy

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 2, tel. 62 72 19 335

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 1. Deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy osoby prawne składają bez wezwania
  do 15 stycznia roku podatkowego stosując w 2019r. stawkę 52,49 za 1 decytonę (tj. 52,49 zł x 2,5 q za
  1 ha przeliczeniowy w przypadku gospodarstwa rolnego; 52,49 zł x 5 q za 1 ha fizyczny w przypadku
  gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego).
 2. Ponadto deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie
  lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów, zmiany
  sposobu wykorzystania gruntu wskutek zajęcia części na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż
  rolnicza lub jej zaprzestania, a także w przypadku zmian podmiotowych).
 3. W sytuacji, gdy Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski stwierdzi, że Podatnik, pomimo
  ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji, albo że
  wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, wydaje decyzję określającą
  wysokość zobowiązania.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym wnosi się
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI

 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
  w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności
  uzasadniające ten obowiązek.
 3. Podatek rolny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
  roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo
  w terminie płatności pierwszej raty.
 4. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania
  podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego,
  najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez
  operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r.,
  poz. 2188)

FORMULARZE

DR - 1 Deklaracja na podatek rolny

ZDR - 1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR - 2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Robakowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:394