Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w Pogorzałkach Wielkich (powyżej 60 tys. euro)

Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi  gminnej we wsi Pogorzałki Wielkie

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., Stary Rynek 11,  63-720 Koźmin Wlkp.  www.kozminwlkp.pl , tel. (0- 62) 7216 088, fax. (0- 62) 7216 756 e-mail: m.lesniak@kozminwlkp.pl   od 8:00 do 16:00

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: SIWZ można uzyskać w siedzibie zamawiającego pok. nr 5 lub pocztą

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji                     o możliwości składania ofert częściowych: Przebudowa drogi gminnej Nr 761529 we wsi Pogorzałki Wielkie na dł. 1344,95 m szer. 3,5 m i na dł. 123,5 m o szer. 3,0 m.

 1. Rozebranie przepustów rurowych z rur bet. o śr. 40 cm dł. 178 m

 2. Mechaniczne ścinanie drzew owocowych o śr. od Ø 30  do 75 cm szt. 20

 3. Odwodnienie drogi poprzez odmulenie dwustronne istniejących rowów na dł. 1344,5 m,  a na odcinku 123,5 m odmulenie jednostronne.

 4. Pobudowanie przepustów rurowych pod zjazdami  śr. Ø 400 mm na dł. 161 m.

 5. Pobudowanie kanałów z rur kanalizacyjnych bet. śr Ø 500 mm na dł. 14 m.

 6. Pobudowanie 1 szt. studni rewizyjnej z rur o śr. Ø 1000 mm.

 7. Poszerzenie wylotu drogi gminnej wyjazd na drogę wojewódzką Nr 438

 8. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na odcinku 466,92 m.

 9. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniach jezdni o 0,25 m, na dł. 2059,3 m.

 10. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 4 cm na pow. 3552, 73 m­2

 11. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych gr. 5 cm na pow. 1637,65 m2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

kod CPV 45.23.31.20-6

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do 20. 08. 2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zamówieniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w SIWZ. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem:

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 761529                          we wsi Pogorzałki Wielkie

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09. 06. 2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5

8) Informacja na temat wadium: 8.000, 00 PLN

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego - Miasto i Gmina Koźmin Wlkp

Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp., pokój nr 10 do dnia 09. 06. 2006r. do godz. 9:45

11) termin związania ofertą okres 60  dni

12) Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 13. 04. 2006 r.


Data dodania dokumentu: 2006-04-19
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-04-19
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski