Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg na remonty cząstkowe dróg 2006

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp. tel. (0- 62) 7216 088 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym  na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic i dróg gminnych

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego  pok. nr 5

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic i dróg gminnych

(kod słownik CPV) : 45.23.31.42- Roboty w zakresie naprawy dróg

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są:

  1. Nikodem Robakowski tel. (0- 62) 7219 321

  2. Marcin Leśniak tel. (0- 62) 7219 338

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia ustala się dla:

- I etap od dnia podpisania umowy do 31. 05. 2006 r.

- II etap od 1. 09. 2006 r. do 30. 11. 2006 r.

W zamówieniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena (cena 100%)

Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie  z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg gminnych” .

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 10.

Termin składania ofert upływa dnia 07. 03. 2006 r. o godz. 945.

Otwarcie ofert nastąpi dnia. 07. 03. 2006 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5.

Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 – 30 dni


Data dodania dokumentu: 2006-02-20
Dodał(a): Mariusz Dymarski