Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
ogłasza nabór  na stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej
w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Wymagania niezbędne:

1.    Wykształcenie wyższe ekonomiczne

2.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.

3.    Kandydat nie karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

4.    Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

5.    Umiejętność obsługi komputera.

6.    Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.

7.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

8.    Polskie obywatelstwo.

Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość problematyki samorządowej i przepisów dotyczących spraw finansowych samorządu.

2.    Znajomość prawa zamówień publicznych.

3.    Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

4.    Staż pracy - minimum 5 lat na samodzielnym stanowisku pracy.

5.    Złożenie w ciągu 18 miesięcy, licząc od dnia ewentualnego zatrudnienia, egzaminu na audytora wewnętrznego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Badanie i  porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i  gromadzenia  środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i  dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień  publicznych oraz zwrotu środków publicznych .    

2. Badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych.

3. Ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania  mieniem.

4 .Ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego oraz  przedstawianie uwag i wniosków.

5. Ocena przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokumentowaniu wydatków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań.

6. Sporządzanie planu rocznego kontroli i sprawozdania z jego realizacji. 

Wymagane dokumenty:

-      wypełniony kwestionariusz osobowy z jedną fotografią,

-      dyplom ukończenia  uczelni,

-      oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

-      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-      świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy,

-      zobowiązanie złożenia w ciągu 18 miesięcy, licząc od dnia ewentualnego zatrudnienia, egzaminu na audytora wewnętrznego,

-      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i ich publikację.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 20 lipca 2005r. do godz. 1200 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej”. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.