Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
ogłasza nabór  na stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej
w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Wymagania niezbędne:

1.    Wykształcenie wyższe ekonomiczne

2.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.

3.    Kandydat nie karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

4.    Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

5.    Umiejętność obsługi komputera.

6.    Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.

7.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

8.    Polskie obywatelstwo.

Wymagania dodatkowe:

1.    Znajomość problematyki samorządowej i przepisów dotyczących spraw finansowych samorządu.

2.    Znajomość prawa zamówień publicznych.

3.    Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

4.    Staż pracy - minimum 5 lat na samodzielnym stanowisku pracy.

5.    Złożenie w ciągu 18 miesięcy, licząc od dnia ewentualnego zatrudnienia, egzaminu na audytora wewnętrznego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Badanie i  porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i  gromadzenia  środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i  dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień  publicznych oraz zwrotu środków publicznych .    

2. Badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych.

3. Ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania  mieniem.

4 .Ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego oraz  przedstawianie uwag i wniosków.

5. Ocena przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokumentowaniu wydatków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań.

6. Sporządzanie planu rocznego kontroli i sprawozdania z jego realizacji. 

Wymagane dokumenty:

-      wypełniony kwestionariusz osobowy z jedną fotografią,

-      dyplom ukończenia  uczelni,

-      oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

-      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

-      świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy,

-      zobowiązanie złożenia w ciągu 18 miesięcy, licząc od dnia ewentualnego zatrudnienia, egzaminu na audytora wewnętrznego,

-      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i ich publikację.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 20 lipca 2005r. do godz. 1200 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej”. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.