Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XXII sesji

XXII sesja Rady Miejskiej odbyła się 21 kwietnia 2005r. Głównym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2004. Dochody budżetu wykonane zostały na poziomie 99,43% planu, natomiast wydatki na poziomie 97,36%. W trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji dwóch pierwotnie planowanych zadań - budowy boiska sportowego w Staniewie (z uwagi na opóźnienie w uruchomieniu unijnego programu "Odnowy wsi") oraz wykupu gruntów pod obwodnicę. W drugim przypadku powodem były prowadzone i zakończone sukcesem już w bieżącym roku negocjacje z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na temat przejęcie przez nią kosztów wykupu gruntów. W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem najwięcej obaw radnych budził poziom zaległości podatkowych i sprawy związane z ich zabezpieczeniem i ściągalnością. Rada Miejska po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej jednogłośnie poprała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza.

 

Ponadto Rada Miejska przyjęła uchwały w następujących sprawach:

a) zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Do budżetu wprowadzono kwotę 48.581zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację w 2005r. pomocy socjalnej dla uczniów (stypendia i zasiłki socjalne), jednocześnie zmniejszając jego dochody gminnego kwotę 34.837zł wynikająca z ostatecznej kalkulacji części wyrównawczej subwencji oświatowej. Dzięki wprowadzeniu do budżetu kwoty 240.000zł, wynikającej z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz przeniesieniom wewnątrz budżetu zabezpieczono 253.500zł na dobudowę klarowników na stacji uzdatniania wody oraz 210.000 na zabezpieczenie kosztów remontów świetlic wiejskich, o których dofinansowanie ubiega się gmina.

b) zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do programu wprowadzono niewykorzystaną w ubiegłym roku kwotę 40.078zł z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w Staniewie w ramach działalności promującej zdrowy styl życia i zapewnienia bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej.

c) zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości na terenie gminy. Uchwałą przyjęto plany dla miejscowości: Staniew, Kaniew, Borzęcice i Biały Dwór. Przyjęcie planów związane jest z ubieganiem się o środki unijne (Sektorowy Program Operacyjny - działanie "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego") na budowę boiska w Staniewie i remont świetlic wiejskich w pozostałych trzech miejscowościach.

d) zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/276/2002 z dnia 25.04.2002r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Do programu wprowadzono zasady ustalania stawek czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych. Uchwała stanowi, że stawki czynszu będą podnoszone raz w roku, a ich wzrost będzie następował w takiej wysokości, by w kolejnych latach maksymalna stawka czynszu oscylowała w granicach 2 - 2,5% tzw. wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego. Jednocześnie uchwała ustala wskaźniki procentowe obniżek czynszu w przypadku braku w lokalu centralnego ogrzewania, wody lub kanalizacji oraz w zależności od wysokości dochodu w rodzinie najemcy w przeliczeniu na jedna osobę.

e) nadania nazwy ulicy. Uchwałą nadano nazwę "Z. Wł. Wyszyńskich" ulicy łączącej ulice Floriańską i 25 Stycznia. Patroni tej ulicy to małżeństwo Zofia i Władysław Wyszyńscy, którzy żyjąc w Koźminie na przełomie XIX i XX wieku, poprzez pracę w licznych organizacjach społecznych i patriotycznych kształtowali lokalne środowisko.