Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg nieograniczony na przbudowę drogi gminnej (pow. 60 tys. euro)

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa drogi  gminnej Nr 761575 Wałków- Borzęcice- Sapieżyn

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp

Stary Rynek 11 

63-720 Koźmin Wlkp

www.kozminwlkp.pl 

sekretariat@kozminwlkp.pl 

od 8:00 do 16:00 


2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony


3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ można uzyskać w siedzibie zamawiającego pok. nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym 

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 20 PLN brutto.


4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji                     o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa drogi  gminnej Nr 761575 Wałków- Borzęcice-Sapieżyn na dł. 2100 mb, szer. 3, 5 m.

1. odwodnienie drogi poprzez odmulenie istniejących rowów przydrożnych oraz z pobudowaniem 15 studzienek z przykanalikami,

2. wbudowanie krawężnika drogowego na dł. 1400 mb

3. wyrównanie- remont cząstkowy istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową -   158 ton

4. wybudowanie chodnika na wysokości kościoła parafialnego dł. 95 mb, szer. 1, 2 m

5. położenie dywanika asfaltowego grubości 4 cm na powierzchni 7350 m2

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

kod CPV 45.23.31.20-6


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


6) Termin wykonania zamówienia
: do 31. 08. 2005 r.


7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
:

W zamówieniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w SIWZ.

Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie z dopiskiem:

Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr  761575 Wałków- Borzęcice- Sapieżyn

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22. 06. 2005 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5


8) Informacja na temat wadium
:

10.000, 00 PLN


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp

Stary Rynek 11

63-720 Koźmin Wlkp

Pokój nr 10

do dnia 2005-06-22 do godz. 9:45


11) termin związania ofertą

okres 60  dni , tj. do dnia 2005-08-22


12) Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2005-04-21