Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Uchwały przyjęte podczas XXX sesji

Numer

i

data

sesji

 

 

Numer
uchwały

 

 

Temat

XXX/2013

29 czerwca

2013r.

 

XXX/194/2013

zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok

 

XXX/195/2013

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

XXX/196/2013

zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013 - 2031

 

XXX/197/2013

zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013

XXX/198/2013

zmiana Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

XXX/199/2013

realizacja projektu „BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZARZĄDZANIEM POWSTAłĄ INFASTRUKTURĄ SPORTOWĄ” realizowanego w formule koncesji na roboty w zakresie budowy i eksploatacji obiektu sportowego przez partnera prywatnego

XXX/200/2013

przyjęcie rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi

XXX/201/2013

regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

XXX/202/2013

zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Krotoszyn, dotyczącego doskonalenia zawodowego nauczycieli

XXX/203/2013

zamiana nieruchomości gruntowych

 


Data dodania dokumentu: 2013-07-09
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz