Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
XXV sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) zwołuję XXV sesję Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. na dzień 28 grudnia 2012r., godz. 14.30 w siedzibie Rady Miejskiej, ul.Przyjemskich 9.

Porządek obrad:

1.         Otwarcie.

2.         Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji.

3.         Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych przetargów.

4.         Interpelacje radnych.

5.         Przyjęcie uchwał w sprawie:

a)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2013-2031,

b)      budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2013:

·         odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,

·         odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

·         przedstawienie stanowiska Burmistrza dotyczącego opinii RIO,

·         odczytanie opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,

·         przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

·         odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

·         przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,

·         dyskusja nad projektem budżetu,

·         głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

·         głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

·         głosowanie uchwały.

c)      pomocy finansowej dla Powiatu Krotoszyńskiego w 2013 roku,

d)      Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Koźminie Wielkopolskim w latach 2013-2015,

e)      przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy,

f)       utworzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”,

g)      przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”.

6.         Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7.         Wolne głosy i wnioski.

8.         Zakończenie obrad XXV sesji.


Data dodania dokumentu: 2013-01-08
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz