Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Rokowania na zbycie nieruchomości w Mokronosie i Serafinowie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zaprasza do udziału w rokowaniach dotyczących zbycia poniższych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność miasta stanowiących gminy Koźmin Wlkp.:

1. Działka nr 98/8 położona w Mokronosie o powierzchni 3200 m² zapisana w ks. wieczystej Nr 22723, brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Cena wywoławcza w 2. przetargu wynosiła 15.000zł + VAT.


2. Działka nr 37/15 położona w Serafinowie o powierzchni 600 m² zapisana w ks. wieczystej Nr 23758, brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Cena wywoławcza w 2. przetargu wynosiła 1.700zł + VAT.

Na sprzedaż powyższych nieruchomości ogłoszono dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym. Pierwszy w dniu 14 października 2004r., drugi w dniu 3 listopada 2004r.


Rokowania zostaną przeprowadzone w Urzędzie MiG Koźmin Wlkp. – pokój nr 3 w dniu 17 grudnia 2004r. o godz. 10.00.

Celem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy ustala się zaliczkę, którą należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej do dnia 14 grudnia – do godz. 15.00: na nieruchomość w Mokronosie – 1.500zł, na nieruchomość w Serafinowie – 170zł.

Z nabywcą ustalonym podczas rokowań zostanie zawarta umowa sprzedaży. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wpłacona zaliczka ulega przepadkowi.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14 grudnia, do godz. 15.00. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- date sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.


Burmistrz zastrzega sobie możliwość zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, pokój nr 8, tel. (062) 7219351 w godzinach pracy Urzędu.