Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg na dostawę opału dla placówek oświatowych

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp. tel. (0- 62) 7216 088, fax. (0-62) 7216 756, e- mail: sekretariat@kozminwlkp.pl zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę opału dla placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2005

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 5 , za cenę 10 zł

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę opału o następujących parametrach:

  1. węgiel orzech - kaloryczność 30.000 kj/ kg, zawartość popiołu nie więcej niż 5%, całkowita zawartość siarki nie więcej niż 0, 60%

2) miał węglowy - wartość opałowa 23. 000 kj/ kg, zawartość popiołu nie więcej niż 18 %, całkowita zawartość siarki nie więcej niż 0, 80 %

(kod CPV 10000000-3 Węgiel, w. brunatny, koks i inne produkty węglopochodne)

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami: Irena Serek tel. (0 62) 7219 326, Marcin Leśniak tel. (0- 62) 7219 338

Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia: 01. 01. 2005 r.

Wymagany termin wykonania zamówienia 31. 12. 2005 r.

W realizacji zamówienia mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena (cena 100%)

Ofertę umieszczoną w kopercie z dopiskiem : „Przetarg nieograniczony na dostawę opału dla gminnych placówek oświatach na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w 2005” należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 10.

Termin składania ofert upływa dnia 01. 12. 2004 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia. 01. 12. 2004 r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego pok. nr 5.

Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 – 30 dni