Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
BUD¯ET NA 2012 ROK

Uchwała SO-0954/37/3/Ka/2013 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania Budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego [kliknij]

Informacja o wykonaniu budzetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za rok 2012 [kliknij


Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie RB- NDS za okres od początku roku do grudnia 2012 [kliknij]

Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 30 września 2012 r. RB -27S [kliknij]

Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. RB - 28 S[kliknij]

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego RB -N [kliknij]

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie RB - NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. [kliknij]

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązan według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji RB -Z według stanu na III kwartał 2012 r. [kliknij]

Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do 31 marca 2012 r.  Rb - 27S [kliknij]  

Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2012 r. RB-28 S [kliknij]

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego RB -N [kliknij]

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie RB - NDS [kliknij]

Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązan według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji RB -Z [kliknij]


Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski za I półrocze 2012 r. [kliknij]

Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2012 r. [kliknij]


BUDŻET MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI NA ROK 2012 [kliknij]

Załączniki do budżetu:

Nr 1 - Dochody budżetu roku 2012 - [kliknij

Nr 1A - Dochody budżetu zw. z real. zadań zleconych - [kliknij]

Nr 1B - Dochody budżetu zw. z real. zadań innych jst - [kliknij]

Nr 2 - Wydatki budżetu roku 2012 - [kliknij]

Nr 2A - Wydatki budżetu zw. z real. zadań zleconych - [kliknij 

Nr 2B - Wydatki budżetu zw. z real. zadań innych jst - [kliknij]

Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu roku 2012 - [kliknij]

Nr 4 - Wydatki majątkowe budżetu roku 2012 - [kliknij]

Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu w roku 2012 - [kliknij]

Nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - [kliknij]

Nr 7 - Wydatki z zakresu ochr. środ. i gosp. wod. - [kliknij]

Nr 8 - Fundusz Sołecki - [kliknij]
Opinia o projekcie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2012 rok [kliknij]

Projekt BUDŻETU MIASTA I GMINY NA ROK 2012 [KLIKNIJ]

Załączniki do projektu budżetu:

Nr 1 - Dochody budżetu roku 2012 - [kliknij

Nr 1A - Dochody budżetu zw. z real. zadań zleconych - [kliknij]

Nr 1B - Dochody budżetu zw. z real. zadań innych jst - [kliknij]

Nr 2 - Wydatki budżetu roku 2012 - [kliknij]

Nr 2A - Wydatki budżetu zw. z real. zadań zleconych - [kliknij]

Nr 2B - Wydatki budżetu zw. z real. zadań innych jst - [kliknij]

Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu roku 2012 - [kliknij]

Nr 4 - Wydatki majątkowe budżetu roku 2012 - [kliknij]

Nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu roku 2012 - [kliknij]

Nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych - [kliknij]

Nr 7 - Wydatki z zakresu ochr. środ. i gosp. wod. (dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska) - [kliknij]

Nr 8 - Fundusz Sołecki - [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2011-12-27
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-17
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz