Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
STATUT Publicznego Przedszkola w Borzęciczkach


Nazwa przedszkola


§ 1. 1. Przedszkole nosi nazwę:

Publiczne Przedszkole w Borzęciczkach.

2. Organem prowadzącym jest Rada Miejska w Koźminie Wlkp.

3. Siedzibą przedszkola jest wieś Borzęciczki nr 15 , 63-720 Koźmin Wlkp.

4. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

5. Przedszkole używa stempla z napisem:

Publiczne Przedszkole w Borzęciczkach

63-720 Koźmin Wlkp. , tel.(062)7216996

251591452


Cele i zadania przedszkola


§ 2. 1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie , oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. Zapewnia dzieciom pełen rozwój umysłowy moralno – emocjonalny , fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

 2. Zapewnia dzieciom opiekę , wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

 3. Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

 4. Realizuje zadania dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w ramach określonych obszarów edukacyjnych , dążąc do osiągnięcia przez dziecko „gotowości szkolnej.”

 5. Zapewnia indywidualizację podejścia opiekuńczego , pedagogicznego w stosunku do każdego dziecka.

 6. Respektuje zasady nauk pedagogicznych , przepisy prawa , a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka , Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka.

 7. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

 8. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania , przedszkole organizuje zajęcia katechetyczne , które prowadzi osoba posiadająca wymaganie kwalifikacje.

 9. Dzieci , które nie uczestniczą w zajęciach katechetycznych mają zapewnianą opiekę pedagogiczną .

2.Sposób wykonywania zadań przedszkola jest odpowiedni do wieku dzieci , wspomaga

rozwój dziecka i sprzyja przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole poprzez:

 1. Poznanie i rozumienie siebie i świata.

 2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie.

 3. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej , wspólnocie.

 4. Budowanie systemu wartości.

 5. Funkcje doradczą i wspierającą rodzinę w działaniach wychowawczych.


 1. Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka , podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej.

 2. Dzieci u których występują nieprawidłowości w rozwoju i sposobie zachowania są kierowane do poradni psychologiczno – pedagogicznej celem przebadania i ustalenia opinii (orzeczenia).

 3. W oparciu o opinię (orzeczenie) poradni , przedszkole prowadzi indywidualizację w pracy z dziećmi , zmierzającą w kierunku korygowania występujących nieprawidłowości.

 4. W stosunku do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu , wzroku , przedszkole stosuje specjalne formy opieki: ścisłą i systematyczną współpracę z rodzicami (opiekunami) dziecka – indywidualizację w kierowaniu procesem wychowawczo – dydaktycznym.

 5. Uzgodnienia z rodzicami (opiekunami) kierunków i zakresów zadań realizowanych w przedszkolu .

3. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu , oraz zajęć

poza przedszkolem uwzględniają obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny,

a w szczególności:

 1. W ramach prowadzonej działalności wychowawczo –dydaktycznej i opiekuńczej

przedszkole wdraża do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

 1. Podczas zabaw i zajęć organizowanych na terenie przedszkola opiekę nad dziećmi w poszczególnych oddziałach sprawuje nauczyciel.

 2. Podczas zabaw i zajęć organizowanych w terenie (plac zabaw , wycieczki ,spacery) opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z pracownikiem obsługi.

 3. Po przyjściu i przed rozchodzeniem się do domów dzieci przebywają w oddziale zbiorczym pod opiekę nauczyciela zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie organizacyjnym .

 4. Stan wyposażenia i urządzeń budynku przedszkolnego , oraz placu zabaw odpowiada wymaganiom określonym przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Opieką nad dziećmi w drodze z domu do przedszkola i z powrotem do domu sprawują

rodzice (opiekunowie) lub inne osoby pełnoletnie przez nich upoważnione:

 1. Odbieranie dzieci z przedszkola przez osoby niepełnoletnie odbywa się na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów), które przechowywane jest w dokumentacji przedszkola.

 2. Dzieci dojeżdżające i odjeżdżające z przedszkola autobusem szkolnym mają zapewnioną opiekę przez nauczyciela pełniącego dyżur w czasie dowozu.Organy przedszkola

§ 3. 1. Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola

 2. Rada Rodziców

2. Rada Rodziców ma możliwość swobodnego działania w granicach ustawowych

kompetencji:

 1. Uchwala regulamin swojej działalności.

 2. Wspiera statutową działalność przedszkola.

 3. Może wystąpić do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola.

 4. Wybory do Rady Rodziców odbywają się na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym na końcu 2 – letniej kadencji przypadającej na wrzesień danego roku. Odbywają się one ze składu ogółu rodziców .

 5. W celu zapewnienia właściwej wymiany informacji Rada Rodziców informuje dyrektora o podjętych uchwałach bezpośrednio po ich uchwaleniu.

 6. Sprawy sporne między Radą Rodziców , a dyrektorem rozstrzyga organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

3. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

 1. Opracowanie dokumentów organizacyjnych przedszkola.

 2. Opracowanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

 3. Dobór kadry pedagogicznej i ich zatrudnianie.

 4. Dobór kadry niepedagogicznej i ich zatrudnianie.

 5. Opracowanie regulaminu premiowania .

 6. Kierowanie całokształtem działalności przedszkola , a w szczególności:

  1. przyjmowanie dzieci oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy Ministra Edukacji Narodowej .

  2. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stworzenie warunków do harmonijnego ich rozwoju .

  3. zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  4. pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli , organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej ,oraz ocenianie tej kadry.

  5. organizowanie współdziałania z Radą Rodziców , oraz zapewnianie ich realnego wpływu na działalność przedszkola.

  6. dbałość o mienie przedszkola , ścisłe realizowane zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej .

  7. wnioskowanie w sprawach rozwoju bazy materialno – technicznej przedszkola , opracowanie wydatków budżetu przedszkola.

 1. Dyrektor przedszkola ma prawo:

  1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom przedszkola.

  2. zatrudniania i zwalniania pracowników .

  3. premiowania i nagradzania , a także udzielania kar porządkowych.

  4. oceny pracy nauczycieli oraz innych pracowników .

  5. decydowania o wewnętrznej organizacji pracy przedszkola i jego bieżącego funkcjonowania .

  6. odpowiedzialnego wykorzystania według własnego uznania środków finansowych przyznawanych na działalność przedszkola .

  7. reprezentowania na zewnątrz oraz podpisywania dokumentów i korespondencji.

 2. Dyrektor przedszkola odpowiada za:

  1. poziom uzyskiwanych efektów w zakresie organizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego.

  2. prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

  3. zgodność funkcjonowania przedszkola z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu .

  4. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie przedszkola , oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu przedszkola.

  5. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i pracowniczej , oraz bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

  6. celowe wykorzystywanie środków zapewnionych na działalność przedszkola.Organizacja przedszkola


§ 4. 1. Podstawową jednostką organizacyjną w przedszkolu jest oddział.

§ 5. 1. Dzieci w oddziale są zgrupowane według zbliżonego wieku.

2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.

3. Liczba dzieci w oddziale , do którego zakwalifikowano 2 – 3 dzieci niepełnosprawne

wynosi od 15 – 20.

§ 6. 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest przez cały rok

szkolny , w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego dla

Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych z dnia 1 grudnia

1999r. (Dz. U. Nr 2 z 17.I.2000r. poz. 18).

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza może być prowadzona na

podstawie programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola ,

zgodnego z podstawą programową i zatwierdzonego przez zespół konsultantów ,

powołany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości

rozwojowych dziecka i wynosi:

   1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut

   2. z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut

§ 7. 1. Dzieci w przedszkolu zgrupowane są w dwóch oddziałach.

§ 8. 1. Szczegółową organizację wychowania , nauczania i opieki , w danym roku szkolnym

określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola

najpóżniej do 30 maja. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się:

 1. Czas pracy poszczególnych oddziałów.

 2. Liczbę pracowników pedagogicznych , obsługowych oraz pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

 3. Ogólną liczbę godzin pracy finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 9. 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora

przedszkola , uwzględniający pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu

i wymagania w zakresie ochrony zdrowia i higieny , oraz oczekiwań rodziców

(prawnych opiekunów) zgodnie § 5 ust. 3.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel , któremu powierzono opiekę nad

danym oddziałem , ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia ,

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Zmiany rozkładu dnia mogą być dokonane na skutek okoliczności wynikających

ze zmiany organizacji pracy przedszkola.

§ 10. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych

przez organ prowadzący zgodnie z ust. 2 pkt. 2:

 1. Dzienny czas pracy w przedszkolu wynosi 5 godzin.

 2. Przerwy w pracy przedszkola ustalone są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora złożony po porozumieniu z rodzicami.

 3. W okresie ferii przedszkole pełni dyżur zapewniając opiekę dzieciom , których rodzice wyrażają taką prośbę. Zgłoszenia dzieci należy dokonać u dyrektora przedszkola na tydzień przed planowanym terminem ferii. W przypadku liczby zgłoszeń niższej niż 10 dzieci placówka pozostaje nieczynna .

 4. Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze realizowane są przez pięć dni w tygodniu .

 5. Przedszkole realizuje obowiązujące podstawy programowe wychowania przedszkolnego zgodnie z Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 6. Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstaw programowych ustalonych zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 7. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z jednego posiłku.

 8. Działalność wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza organizowana jest w pomieszczeniach dydaktycznych , których wyposażenie i stan urządzenia , oraz estetyczny wystrój zapewniają warunki sprzyjające realizacji zadań programowych .

 9. Przedszkole dysponuje placem zabaw , który wyposażony jest w urządzenia do zabaw i ćwiczeń ruchowych na powietrzu.

 10. W przedszkolu znajdują się również: sanitariaty , szatnia , zaplecze kuchenne.

 11. Wysokość opłaty za świadczenia udzielone przez przedszkole ustala organ prowadzący.

 12. Odpłatność za korzystanie z posiłku przez dzieci i personel ustala organ prowadzący.

 13. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zakładów kształcenia nauczycieli i instytucji naukowych. Szczegółowe zasady organizowania praktyk określają odrębne przepisy.Nauczyciele i inni pracownicy


§ 11. Przedszkole zatrudnia dyrektora , nauczyciela wychowawcę i pracowników obsługi.

 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

2. Zakres zadań nauczyciela obejmuje:

  1. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

  2. Tworzenie sprzyjających warunków wspomagających rozwój , zdolności i zainteresowania dzieci.

  3. Kierowanie wychowaniem jako procesem o charakterze zintegrowanym i wszechstronnym.

  4. Znajomość grupy dziecięcej i poszczególnych jej wychowanków .

  5. Tolerancję , szacunek dla ludzi o odmiennych przekonaniach religijnych i światopoglądowych .

  6. Przekazywanie dzieciom rzetelnej wiedzy o otaczającym świecie, społeczeństwie i kulturze.

  7. Troskę o wygląd , wyposażenie i urządzenie sal przedszkolnych.

  8. Ustawiczne samodoskonalenie się w zakresie wykonywanej pracy zawodowej

  9. Znajomość Konstytucji , Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka , Karty Praw Rodziny.

 1. Zakres zadań i obowiązków pracownika kuchni i obsługi obejmuje:

  1. Przyrządzanie zdrowego posiłku zgodnie z obowiązującymi zasadami i higieną żywienia oraz nakrycie i punktualne jego wydanie.

  2. Przyjmowanie produktów z magazynu , kwitowanie odbioru w raportach żywieniowych (zeszyt) i dbanie o racjonalne ich zużycie.

  3. Utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego , dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych i wszystkich pozostałych znajdujących się w placówce.

  4. Wykonywanie czynności obsługowych wobec wychowanków , poleconych przez nauczycielkę oraz innych czynności wynikających z rozkładu dnia, pomoc podczas wycieczek

  5. Przestrzeganie aktualizacji badań lekarskich , potwierdzonych wpisem w pracowniczej książeczce zdrowia .

  6. Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora , wynikających z organizacji pracy przedszkola .

 2. Zakres zadań i obowiązków pracownika na stanowisku palacz – dozorca:

  1. Utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przedszkola w okresie sezonu grzewczego .

  2. Utrzymywanie w czystości kotłowni , sprawdzanie urządzeń cieplnych, wodno – kanalizacyjnych i okien.

  3. Usuwanie drobnych awarii i informowanie dyrektora o poważniejszych uszkodzeniach .

  4. Utrzymywanie porządku w ogrodzie oraz otoczeniu.

  5. Czyszczenie rynien przed zimą .

  6. W okresie zimy odgarnianie śniegu , w razie ślizgawicy codziennie wysypywanie piaskiem.

  7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

§ 12. 1. Dyrektor powierza oddział opiece jednego nauczyciela.

§ 13. 1. Szczegółowe zadania nauczycieli.

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają z sobą w sprawach wychowania i kształcenia poprzez:

  1. zaznajamianie rodziców (prawnych opiekunów) z zadaniami wynikającymi z realizowanego programu wychowania przedszkolnego , zadaniami planu rocznego oraz planów miesięcznych.

  2. udzielenie rzetelnej informacji na temat zachowania , rozwoju , trudności dziecka , oraz poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka.

  3. przekazywanie informacji i porad w sprawach postępowania z dzieckiem .

 2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy , a w szczególności za:

  1. organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej opartej na pełnej znajomości dziecka jego środowiska domowego zgodnie z wymaganiami określonymi w programie wychowania w przedszkolu .

  2. codzienne przygotowanie się do pracy.

  3. przestrzeganie obowiązujących zasad planowania zapewniających ciągłość i systematyczność procesu wychowania i nauczania .

  4. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej w zakres której wchodzi:

   • dziennik zajęć.

   • miesięczne plany pracy wychowawczo – dydaktycznej.

   • rejestracja wyników sprawdzania poziomu gotowości szkolnej dzieci , w zakresie wychowawczo – umysłowym , zdrowotnym , społeczno – moralnym i estetycznym.

 3. Nauczyciel prowadzi dokumentację i obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci .

 4. Nauczyciel ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:

  1. dyrektora przedszkola .

  2. specjalistów poradni psychologiczno – pedagogicznej.

  3. nauczyciela doradcy metodycznego .

  4. wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

2. Formy współpracy z rodzicami o których mowa w ust.1 pkt.1 obejmują w szczególności:

 1. Organizowanie dla rodziców prelekcji przy współudziale pedagogów określonych specjalności .

 2. Zajęcia otwarte dla rodziców oraz udział w uroczystościach organizowanych przez przedszkole umożliwiające bezpośrednią obserwację własnego dziecka.

 3. Organizowanie wystaw prac dziecięcych dla zobrazowania stopnia usprawnienia zakresu wiadomości i umiejętności dzieci .

 4. Prowadzenie wymiany informacji w ramach kontaktów z rodzicami w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci .

3.Opinie na temat pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola , rodzice

mogą kierować do organu prowadzącego przedszkole.

4.W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy związane z funkcjonowaniem

przedszkola , organizowane są 4 razy w ciągu roku szkolnego spotkania z rodzicami

(opiekunami). Protokoły spotkań z rodzicami przechowywane są w dokumentacji

przedszkola .


Wychowankowie przedszkola


§ 14. 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2

2. Do przedszkola uczęszczają również dzieci powyżej 6 lat , które na podstawie opinii

poradni psychologiczno – pedagogicznej , oraz zgody rodziców (opiekunów)

wyrażonej na piśmie zostały odroczone od obowiązku szkolnego nie dłużej jednak,

niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym kończą 10 lat.

3.Do przedszkola przyjmowane są dzieci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

przepisami:

 1. Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się corocznie w kwietniu:

  1. rodzice (opiekunowie) pobierają „Kartę zgłoszenia dziecka” do przedszkola w terminie od 1 – 30 kwietnia .

  2. termin zgłoszenia kart upływa z dniem 30 kwietnia.

 2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6 letnie , a także dzieci matek i ojców samotnych , matek inwalidek I i II grupy , oraz dzieci z rodzin zastępczych.

 3. Prawo pierwszeństwa w przyjęciu do przedszkola przysługuje również dzieciom nauczycieli.

 4. Przyjęcia dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor na podstawie złożonych kart zgłoszeń.

 5. W przypadku zgłoszenia do przedszkola liczby dzieci przekraczającej obowiązującą normę liczebną w oddziale , przyjęcia dokonuje komisja kwalifikacyjna , którą powołuje organ prowadzący.

 6. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor przedszkola

  2. przedstawiciel organu prowadzącego

  3. przedstawiciel Rady Rodziców

 7. Komisja dokonuje kwalifikacji dzieci do przedszkola na najbliższy rok w terminie od 1 do15 maja.

 8. Komisja sporządza protokół wraz z listą dzieci przyjętych do przedszkola , która podana jest do wiadomości rodziców w terminie od 16 do 30 maja.

 9. Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola zostają powiadomieni o przyczynach i trybie odwoławczym (pisemne ogłoszenie w przedszkolu).

 10. Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej:

  1. podstawową formą działalności jest zabawa .

  2. każde dziecko ma prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym.

  3. na prośbę rodziców realizację zagadnień programowych związanych z nauką czytania i kształtowania pojęć matematycznych może rozpocząć dziecko 5 – letnie.

 11. Wobec dzieci korzystających z opieki przedszkola , nie stosuje się żadnych form przemocy fizycznej bądź psychicznej .

 12. Dyrektor może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola wtedy , gdy:

  1. nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka trwa powyżej 3 miesięcy.

  2. nadmierna agresywność dziecka potwierdzona opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej wpływa negatywne na stosunki w grupie rówieśniczej.Postanowienia końcowe


§ 15. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.


§ 16. 1. Zmiany w statucie mogą być dokonane:

  1. w przypadku zmian przepisów oświatowych,

    1. Niniejszy statut został opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r., Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

    2. Tekst ujednolicony wchodzi w życie z dniem podpisania.