Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja o terminie i porządku obrad X sesji

29 czerwca 2011 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej ul. Przyjemskich 9, odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji.

3.        Sprawozdanie z przetargów.

4.        Interpelacje radnych.

5.        Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2010 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a)  zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,

b)        przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,

c)         dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

d)        zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,

e)         dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

f)          podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,

g)         przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

h)         przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,

i)           podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

6.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

 a)   zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011,

b)        upoważnienia Burmistrza do udzielania pożyczki Gminnemu Zespołowi Instytucji Kultury,

c)         ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

d)        przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Komin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi,

e)         trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koźminie Wielkopolskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

f)          przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

g)         powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie,

h)         przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski w Wałkowie,

i)           przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Staniewie dla lokalizacji elektrowni wiatrowej,

j)          zamiany nieruchomości gruntowych,

k)        nabycia zbudowanej nieruchomości.

7.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.        Wolne głosy i wnioski.

9.        Zakończenie obrad X sesji.


Data dodania dokumentu: 2011-07-13
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz