Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Informacja o terminie i porządku obrad X sesji

29 czerwca 2011 r. o godz. 15.00 w sali sesyjnej ul. Przyjemskich 9, odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Porządek obrad:

1.        Otwarcie.

2.        Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji.

3.        Sprawozdanie z przetargów.

4.        Interpelacje radnych.

5.        Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Koźmin Wielkopolski za rok 2010 oraz uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski:

a)  zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,

b)        przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu,

c)         dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

d)        zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,

e)         dyskusja nad sprawozdaniem (w tym przedstawienie opinii poszczególnych komisji),

f)          podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,

g)         przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium,

h)         przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej,

i)           podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

6.        Przyjęcie uchwał w sprawie:

 a)   zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2011,

b)        upoważnienia Burmistrza do udzielania pożyczki Gminnemu Zespołowi Instytucji Kultury,

c)         ustalenia opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,

d)        przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Komin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi,

e)         trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koźminie Wielkopolskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

f)          przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski,

g)         powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie,

h)         przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koźmin Wielkopolski w Wałkowie,

i)           przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Staniewie dla lokalizacji elektrowni wiatrowej,

j)          zamiany nieruchomości gruntowych,

k)        nabycia zbudowanej nieruchomości.

7.        Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.        Wolne głosy i wnioski.

9.        Zakończenie obrad X sesji.


Data dodania dokumentu: 2011-07-13
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz