Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
STATUT SP1
 

Statut

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM STRAJKU DZIECI KOŹMIŃSKICH 1906/1907 W KOŹMINIE WLKP.NAZWA SZKOŁY :

§ 1.

1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wlkp.

 1. Siedzibą szkoły jest miasto Koźmin Wlkp., ul. Glinki 11, 63-720 Koźmin Wlkp.


§ 2.

Szkoła ma prawo ubiegania się o nadanie imienia według odrębnych przepisów.


§ 3.

Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.INFORMACJA O SZKOLE :

§ 4.

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska w Koźminie Wlkp.

2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wlkp. jest szkołą z klasami I – VI, VIII

w roku szkolnym 1999/2000.Cykl kształcenia trwa 6 lat (8 lat dla klas VIII ) .

 1. W skład Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wlkp. wchodzą:

- oddziały zamiejscowe kl. I – III w Staniewie.

4 Obwód szkoły określa orzeczenie organizacyjne szkoły.CELE I ZADANIA SZKOŁY :

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego ( Dz. U. Nr 14

z 1999 poz. 329 z późniejszymi zmianami ).


§ 6

Szkoła zapewnia:

 1. Realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się

oraz prawa dzieci do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągnięć, rozwoju z poszanowaniem godności osobistej, wolności światopoglądowej

i wyznaniowej.

 1. Rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu

się na wartości kultur Europy i świata.

 1. Przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu

o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności poprzez

stworzenie warunków niezbędnych dla rozwoju intelektualnego.

 1. Ochronę dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

 2. Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa sześcioklasowej szkoły podstawowej i ośmioklasowej w roku szkolnym 1999/2000 uczniów klas VIII.


§ 7

Cele i zadnia szkoła wykonuje przy uwzględnieniu optymalnych warunków rozwoju uczniów poprzez realizację działalności edukacyjnej określonej w :

 1. szkolnym programie nauczania,

 2. szkolnym programie wychowawczym.


§ 8

Edukacja szkolna przebiegać będzie w następujących etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:

Etap I – klasy I – III - kształcenie zintegrowane

Etap II – klasy IV-VI - nauczanie blokowe ze ścieżkami edukacyjnymi

o charakterze wychowawczo-dydaktycznym


§ 9

Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów prowadzi monitorowanie środowiska uczniów przez nauczycieli przy ścisłej współpracy z rodzicami ( opiekunami ), poradnią psychologiczno-pedagogiczna i zapewnia:

 1. nauczanie indywidualne,

 2. indywidualizcję nauczania,

 3. zajęcia dodatkowe z zainteresowanymi uczniami,

 4. indywidualny tok nauczania,

 5. zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne,

 6. zajęcia fakultatywne mające na celu przygotowanie do udziału w konkursach.


§ 10

Szkoła zapewnia uczniom opiekę zdrowotną poprzez:

 1. organizacje zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,

 2. organizację zajęć rekreacyjno-sportowych,

 3. organizację profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej pełnionej przez kwalifikowanych pracowników służby zdrowia i higienistki szkolnej,

 4. realizację przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”,

 5. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków rozwoju i rekreacji.


§ 11

Uczniom, którym z przyczyn losowych lub rodzinnych potrzebna jest pomoc

i wsparcie materialne szkoła zapewnia w miarę możliwości finansowych :

 1. zakup podręczników i przyborów szkolnych,

 2. zakup odzieży,

 3. bezpłatne korzystanie z posiłków i ciepłego napoju,

 4. finansowanie wyjazdów na wycieczki.


§ 12

Szkoła współpracuje z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w zakresie nauczania , wychowania i profilaktyki przestrzegając:

 1. Prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, które powinno

uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolności jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

 1. Prawa do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego

zgodnie ze swoimi przekonaniami za ich deklaracją wyrażoną na piśmie.

 1. Prawa do znajomości Statutu, możliwości dyskusji na zebraniu ogólnym w spawie

szkolnego programu wychowawczego oraz znajomości programu nauczania.

 1. Wyrażenia pisemnej deklaracji o uczestniczeniu dziecka w zajęciach

„Wychowanie do życia w rodzinie”.

 1. Prawa do znajomości szczegółowych zasad systemu oceniania.

 2. Prawa do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce od wychowawców, nauczycieli podczas zebrań klasowych, „Otwartych drzwi”.

 3. Uzyskiwanie rzetelnej informacji o przewidywanym dla ucznia okresowym

( rocznym ) stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem okresu

( rocznych zajęć dydaktyvczno-wychowawczych ).

 1. Uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

 2. Prawa do usprawiedliwionej nieobecności dziecka w szkole zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Możliwości uczestnictwa rodziców w zajęciach lekcyjnych oraz pomocy

w organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek szkolnych za zgodą prowadzącego zajęcia.


§ 13

Szkoła oczekuje od rodziców pomocy w :

 1. tworzeniu prawa szkolnego,

 2. realizacji planowanych zamierzeń im przypisywanych w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki,

 3. przestrzegania prawa dotyczącego wypełniania obowiązku szkolnego,

 4. pomocy w pozyskiwaniu dodatkowych środków na modernizacje i wzbogacanie izb lekcyjnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.


§ 14

Szkolny program wychowawczy uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.


ORGANY SZKOŁY:

§ 15

 1. Organami szkoły są :

  1. Dyrektor szkoły

  2. Rada pedagogiczna

  3. Rada Rodziców

  4. Samorząd Uczniowski

 2. Każdemu organowi zespołu zapewnia się możliwość swobodnego działania

i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych ustawą.

 1. Sprawy sporne pomiędzy organami szkoły są przez nie kierowane do rozstrzygnięcia przez dyrektora, który pełni rolę mediatora i czuwa nad zgodnością podejmowanych decyzji z obowiązującym prawem, po zasięgnięciu opinii zespołu doradczego dyrektora, w skład którego wchodzą : dyrektor szkoły, wicedyrektor, prezes ogniska ZNP, przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 2. Zapewnia się bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły

o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

 1. Sprawy sporne pomiędzy organami, a dyrektorem rozstrzyga organ prowadzący

szkołę.


§ 16

Do obowiązków i kompetencji dyrektora należy :


 1. Opracowanie dokumentów:

  1. arkusza organizacyjnego,

  2. wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

  3. tygodniowego rozkładu zajęć,

  4. czuwania nad właściwym doborem szkolnego zestawu programów nauczania,

  5. regulaminu pracy i wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami

 2. Podejmowania decyzji w spawie rozpoczynania przez dzieci 6 – letnie nauki w

szkole podstawowej po uprzednim zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Podejmowania decyzji w sprawie odraczania obowiązku szkolnego.

 2. Udzielania zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

 3. Sprawowanie kontroli nad realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.

 4. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole.

 5. Powierzenia funkcji wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych

w szkole po uprzedniej opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego

szkołę.

 1. Kierowania bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły :

  1. reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

  2. sprawowanie opieki nad uczniami,

  3. realizowania uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, podjętych w ramach przysługujących im kompetencji,

  4. dysponowania środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły,

  5. ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykorzystywanie środków finansowych.

 2. Wykonywanie czynności wynikających z prawa pracy dotyczących pracodawcy :

  1. zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły,

  2. przyznawanie nagród dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły,

  3. występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

 3. Wykonywanie czynności wynikających z obowiązków przewodniczącego Rady Pedagogicznej, a w szczególności:

  1. współpracę z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim,

  2. przewodniczeniu Radzie Pedagogicznej, przygotowaniu i prowadzeniu jej posiedzeń,

  3. przewodniczeniu Radzie Pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego,

  4. wstrzymaniu uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadomienie organu prowadzącego szkołę,

  5. dokonywanie oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  6. wyrażenie zgody na działalność na terenie szkoły stowarzyszeń i organizacji, po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

 4. Realizowaniu zadań wynikających z przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej.

 5. Na czas nieobecności dyrektora zleca swoje obowiązki wicedyrektorowi.


§ 17

1. Do obowiązków wicedyrektora szkoły należy:

 1. przygotowanie projektów następujących dokumentów :

- programu wychowawczego szkoły

- tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych

- kalendarza szkolnego

 1. prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym

( wg przydzielonych zadań w planie nadzoru pedagogicznego ),

 1. nadzorowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe

w obwodzie szkoły,

 1. utrzymywanie kontaktów z ramienia dyrektora szkoły z Radą Rodziców,

 2. organizowaniu zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

 3. systematyczne kontrolowanie dokumentacji szkolnej,

g)  wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.

 1. Wicedyrektor:

 • jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,

 • ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli,

 • ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem: Wicedyrektor oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań

i kompetencji.

 • Wicedyrektor odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę za:

 • sprawność organizacyjną i poziom pracy

wychowawczo- opiekuńczej szkoły,

 • poziom nadzoru pedagogicznego i stanu doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym,

 • bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas pełnienia przez siebie funkcji zastępcy dyrektora oraz podczas bieżącego nadzoru nad szkołą.


§ 18.

1.  Rada Pedagogiczna:

 1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.

 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej przewodniczącego, goście z głosem doradczym.

 4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów

w obecności co najmniej 2/3 rady.

 1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

 2. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

   1. uchwalenie regulaminu własnej działalności,

   2. zatwierdzenie planów pracy szkoły wnoszonych przez dyrektora,

   3. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

   4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

 4. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:

   1. arkusza organizacyjnego szkoły,

   2. tygodniowego rozkładu zajęć w szkole,

   3. decyzji dyrektora w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na działalność szkoły,

- 7 -   1. opiniowania kandydatów do nagród i odznaczeń,

   2. opiniowania planu pracy szkoły, projektów, innowacji, eksperymentów pedagogicznych

 1. W przypadku wstrzymania przez Dyrektora szkoły realizacji uchwały Rady Pedagogicznej – sprawę rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

 2. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jej zmian.

 3. Rada Pedagogiczna może wnioskować do organu prowadzącego szkołę

o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora – o odwołanie z innej funkcji kierowniczej. W powyższym przypadku organ prowadzący szkołę lub dyrektor są zobowiązani w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

 1. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy

w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników

klasyfikowania i promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć

szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane

z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje zalecenia organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.§ 19

1. Rada Rodziców.

 1. W szkole działa Rada Rodziców (zgodnie z art. 53 p. 1 i 2 Ustawy o Systemie Oświaty), stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.

 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

 4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły

z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rad Rodziców gromadzi fundusz z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa opracowany regulamin.

 2. Rodzice mają prawo do:

  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w danej klasie i szkole,

  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

  1. uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

  2. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

  3. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 1. W celu przekazywania rodzicom zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych, przepisów prawa szkolnego oraz wymiany informacji o uczniu szkoła organizuje:

  1. spotkania ogólnoszkolne i klasowe,

  2. spotkania indywidualne,

  3. wizyty nauczyciela w domu.

 2. Wymienione w punkcie 2a) spotkania Dyrektor szkoły organizuje raz na kwartał,

a pozostałe według uznania nauczyciela, wychowawcy bądź rodzica.

 1. Na życzenie rodziców szkoła udostępnia przepisy prawa oświatowego.§ 20

1. Samorząd Uczniowski:

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.

 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

 4. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.

 5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 6. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, dotyczących realizacji podstawowych

praw uczniów, takich jak:

  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem

i stawianymi wymogami,

  1. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

  2. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między czasem przeznaczonym na naukę,

a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

  1. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

  2. prawo organizowania działalności kulturalnej, rozrywkowej oraz sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,

w porozumieniu z dyrektorem,

  1. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

  2. współdecydowania o podziale pomocy materialnej oraz podziale wspólnie wypracowanych środków,

  3. uczestniczeniu w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły,

  4. wyrażenia pisemnej opinii do oceny pracy nauczyciela,

  5. współuczestnictwa w tworzeniu wewnątrzszkolnego systemu oceniania.§ 21

W szkole powołuje się stanowisko pedagoga szkolnego.

Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

 1. Zadania ogólnowychowawcze:

  1. okresowa ocena sytuacji wychowawczej w szkole dwa razy w roku,

  2. udzielanie porad rodzicom w wychowaniu dzieci,

  3. współudział w opracowaniu planu wychowawczego szkoły.

 2. Profilaktyka wychowawcza:

  1. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów,

  2. wnioskowanie o pomoc dla uczniów zaniedbanych,

  3. pomoc nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,

  4. współpraca z organizacjami młodzieżowymi w szkole.


 1. Praca korekcyjno – wychowawcza:

  1. organizowanie pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce,

  2. organizowanie pomocy w zakresie korekcji reedukacji,

  3. objęcie terapią uczniów z objawami niedostosowania społecznego,

 2. Pomoc materialna:

  1. organizowanie pomocy materialnej uczniom opuszczonym, osieroconym, zdemoralizowanym, z rodzin alkoholików, wielodzietnym, kalekim itp.

  2. zapewnienie dożywiania uczniom potrzebującym,

  3. wnioskowanie o kierowanie uczniów zaniedbanych do sądów,

  4. wnioskowanie o skierowanie uczniów do placówek opieki całkowitej.

 3. Inne zadania zlecone przez Dyrektora szkoły.ORGANIZACJA SZKOŁY:

§ 22

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 2. Rozkład zajęć realizowany jest w ciągu 5 dni tygodnia.

 3. W miarę posiadanych środków szkoła organizuje zajęcia wychowawcze w wolne soboty.

 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły, najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 5. W arkusz organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbą godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący oraz innych środków finansowych.

 6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych programem nauczania zgodnym z odpowiednim, ramowym planem nauczania i programem dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

 7. Zasady tworzenia oddziałów w szkole określają przepisy w sprawie ramowych planów nauczania.

 8. Oddział można podzielić na grupy na zajęciach języka obcego, informatyki

(w przypadku, gdy lista uczniów wynosi powyżej 24 uczniów) oraz wychowania fizycznego (obowiązują grupy od 12 do 26 uczniów).

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szkolny opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały rok nauczania (w miarę możliwości ten sam wychowawca w kl. I – III i ten sam w kl. IV – VI).

 3. Rodzice mają prawo zwrócić się do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem

o zmianę nauczyciela – wychowawcy.

 1. Ostateczną decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje Dyrektor szkoły po sprawdzeni zasadności wniosku.

 2. Organizacją stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 1. Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel, a zatwierdza Dyrektor szkoły.

 2. Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone

w systemie klasowo – lekcyjnym.

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut; w kl. I – III czas trwania zajęć określa nauczyciel prowadzący.

 2. Godzina opiekuńczo – wychowawcza trwa 60 minut.

 3. Przerwy międzylekcyjne trwają 10, 20 minut.

 4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i gimnastyka korekcyjna są prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach klasowych lub międzyklasowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy nauczycielem za zgodą Dyrektora szkoły z zakładem kształcenia lub szkoły wyższej.

 6. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z ciepłego napoju.

 7. Odpłatność za korzystanie z napoju ponoszą rodzice, a jej wysokość ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.

 8. Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem może zwolnić ucznia z ponoszenia odpłatności.

§ 23

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z czytelnią. Służy ona realizacji potrzeb

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły,

doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy

pedagogicznej wśród rodziców.

 1. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice, a także miejscowa młodzież ucząca się w innych szkołach.

 2. Czas wypożyczeń jest określony planem zajęć w szkole – godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów przed, w czasie i po lekcjach.

 3. Obowiązki nauczycieli bibliotekarzy:

1) praca pedagogiczna:

  1. udostępnianie zbiorów,

  2. udzielanie informacji bibliotecznych,

  3. pośrednictwo w wyborach czytelniczych, zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury,

  4. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współpracy z wychowawcami

i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

  1. inspirowanie pracy aktywu czytelniczego i jego szkolenie,

  2. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

  3. przygotowanie analiz czytelnictwa w szkole na posiedzenie rad pedagogicznych,

  4. prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek,

  5. organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów.

2) praca organizacyjna:

  1. gromadzenie zbiorów,

  2. ewidencja zbiorów,

  3. opracowanie biblioteczne zbiorów,

  4. konserwacja zbiorów,

  5. organizacja warsztatu informacyjnego,

  6. odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację biblioteki,

  7. przyjmowanie i przekazywanie protokolarne biblioteki.

 1. Nauczyciele bibliotekarze opiekują się dziećmi oczekującymi na autobus.


§ 24

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada:

 1. pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

 2. 2 sale gimnastyczne, boisko rekreacyjne,

 3. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,

 4. bibliotekę z czytelnią.NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 25

 1. W szkole zatrudnia się i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracyjno – obsługowych zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela oraz Kodeksie Pracy.

 2. Wysokość pensum nauczyciela dydaktycznego wynosi 18 godz., bibliotekarza 30 godz.

 3. Obowiązki dla pracowników administracyjno – obsługowych określa Dyrektor szkoły.

 4. Dyrektor przyznaje pracownikom nagrody zgodnie z obowiązującym regulaminem wewnętrznym.

 5. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe, i inne zespoły problemowo – zadaniowe.

 6. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

 7. Do obowiązków nauczyciela należy:

 • realizacja programu nauczania oraz zadań powierzonych mu przez dyrektora szkoły,

 • zapewnienie uczniom opieki w trakcie zajęć na terenie szkoły na imprezach organizowanych przez szkołę,

 • zapewnienie uczniom indywidualnych możliwości rozwoju oraz zainteresowań i umiejętności,

 • współpraca z rodzicami powierzonych mu wychowanków,

 • prowadzenie działalności kulturalno – rozrywkowej,

 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

 • odpowiedzialność za poziom dydaktyczny oraz osiągane przez uczniów wyniki,

 • nauczyciel ma obowiązek przestrzegania planów dyżurów nauczycielskich.

 1. Zadaniem szkoły jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,

w szczególności:

 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:

 • otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

 • planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

  1. różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki

i integrujące zespół uczniowski,

  1. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi

i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów a także

wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno

uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i

niepowodzeniami),

 • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b ) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich

działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich

pomocy w swoich działaniach,

c ) włączania w ich sprawy życia klasy i szkoły,

 • współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, higienistką szkolną, lekarzem mogącym świadczyć kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu

potrzeb i trudności także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych

uzdolnień uczniów,

 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami.

 1. Wychowawca klasy organizuje nie rzadziej niż trzy razy w roku spotkania

z rodzicami – informuje ich o postępach dzieci w nauce, zapoznaje z

ewentualnymi problemami wychowawczymi, omawia inne sprawy szkoły,

z którymi winni być zapoznani rodzice.

 1. Nauczyciel – wychowawca (szczególnie początkujący) dąży do doskonalenia swej pracy:

 1. korzysta z pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 2. korzysta z rad doświadczonych nauczycieli,

 3. uczestniczy w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

 4. korzysta z odpowiedniej literatury i aktualnych publikacji.

 1. Pracownicy administracji i obsługi są:

 • zatrudniani i zwalniani zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • wysokość wynagrodzenia jest regulowana przez odpowiednie przepisy zgodnie z regulaminem wynagrodzenia. Pracownikom przysługuje premia regulaminowa. Jej wysokość dyrektor ustala w oparciu o ocenę bieżącą wykonywanej pracy.

 • zakres obowiązków pracowników określa dyrektor szkoły.UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 26

1. Obowiązek szkolny obowiązuje młodzież w wieku od 7 do 18 lat.

2. Do klasy pierwszej szkoły przyjmowane są dzieci, które w danym roku

kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także

dzieci w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do

szkoły ( art. 16 ust. 1 - 4 ustawy ).

3. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem.

4. Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

5. Na pisemną prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) do szkoły przyjmuje się

również dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły za zgodą dyrektorów szkół.

6. Dyrektor szkoły powiadamia o przyjęciu dziecka Dyrektora szkoły, w której

obwodzie dziecko mieszka oraz informuje go o wypełnianiu obowiązku

szkolnego.


§ 27

Prawa i obowiązki ucznia.

1.Uczeń ma prawo do :


1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny

pracy umysłowej,

2.) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających

bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,

3 ) korzystanie z pomocy materialnej i rzeczowej, zgodnie z odrębnymi

przepisami,

4 ) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -

wychowawczym,

5 ) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia

szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza dobra

innych osób,

6 ) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów,

7 ) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów

kontroli postępów w nauce,

8 ) pomocy w przypadku trudności w nauce,

9 ) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,

biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

11 ) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

2. Uczeń ma obowiązek :

1) w pełni wykorzystać czas przeznaczony na naukę, systematycznie

przygotowywać się do zajęć lekcyjnych,

2) uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach pozaszkolnych oraz

wyrównawczych,

3) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nia,

4) dbać o piękno mowy ojczystej,

5) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

6) przeciwstawiać się przejawom przemocy, brutalności i wulgarności,

7) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,

8) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów,

9) naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę,

10) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.


§ 28

1. Uczeń otrzymuje nagrodę za:

     1. rzetelna naukę i pracę społeczną,

     2. wzorową postawę,

     3. dzielność i odwagę,

     4. wybitne osiągnięcia.

2. Rodzaje nagród i kryteria ich przyznawania :

1) świadectwo z wyróżnieniem – otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen

co najmniej 4,75 oraz wzorowe zachowanie,

2) pochwała wobec klasy udzielona przez wychowawcę klasy,

3) pochwała Dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej,

4) nagroda dyrektora szkoły w formie :

   • książki – otrzymuje uczeń, który na świadectwie uzyskał wszystkie oceny bardzo dobre oraz wzorowe zachowanie,

   • listu pochwalnego – otrzymują rodzice uczniów kończących szkołę podstawową, którzy na świadectwie uzyskali średnią co najmniej 4,75 oraz wzorowe zachowanie,

5) wpis do Złotej Księgi Absolwentów Szkoły – dotyczy uczniów, którzy na

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali stopnie bardzo dobre

i celujące oraz wzorowe zachowanie,

6) nagroda w formie upominku od Rady Rodziców na wniosek Dyrektora szkoły.

3. Rodzaje kar:

1) nagana wychowawcy klasy wobec klasy,

2) nagana Dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej,

3) przeniesienie do innej klasy.

4. Szkoła informuje na piśmie rodziców ucznia ( prawnych opiekunów ) o przyznanej

mu nagrodzie lub o zastosowaniu wobec niego kary.


5. Uczeń lub jego rodzice maja prawo odwołać się od kary do Dyrektora szkoły, który po            rozpatrzeniu zasadności odwołania może karę zawiesić, wymazać lub podtrzymać.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Pieczęcią urzędową szkoły jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku

wizerunek orła ( ustalony dla godła ), a w otoku napis:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wlkp.

2. Szkoła posiada stempel podłużny o treści:

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

ul. Glinki 11 tel. (062 ) 721 68 54

63-720 Koźmin Wlkp.§ 30

Szkoła posiada własny ceremoniał, na który składają się następujące elementy:

1. Występowanie z flaga państwową podczas uroczystości państwowych i szkolnych.

2. Rozpoczynanie uroczystości szkolnych raportem przewodniczącego Samorządu

Uczniowskiego.


§ 31

Do tradycji szkoły należą organizowane w każdym roku szkolnym następujące uroczystości:

1. Rozpoczęcie roku szkolnego połączone z powitaniem nauczycieli

rozpoczynających pracę w szkole – w formie uroczystości ogólnoszkolnej z

udziałem rodziców.

2. Ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na czytelnika.

3. Obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone ze ślubowaniem klasy

pierwszej oraz wręczeniem nagród i odznaczeń dla pracowników szkoły –

w formie uroczystości ogólnoszkolnej: dzień ten jest wolny od zajęć

szkolnych.

4. Obchody Święta Niepodległości – w formie apelu organizowanego dzień wcześniej.

5. Dzień Samorządności w pierwszym dniu wiosny – uczniowie maja prawo do

dowolnego ubioru, żartów i większą niż zwykle swobodę; propozycje obchodów

tego dnia przedstawia Samorząd Uczniowski, a zatwierdza Dyrektor szkoły.

6. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – uroczysty apel ogólnoszkolny

z pełnym ceremoniałem organizowany dzień wcześniej.

7. Obchody Święta Sportu Szkolnego połączone z Międzynarodowym Dniem

Dziecka – w tym dniu odbywają się imprezy sportowe i rekreacyjno-turystyczne z

udziałem rodziców.

8. Uroczystość zakończenia roku szkolnego połączona z pożegnaniem absolwentów,

w formie ogólnoszkolnej uroczystości, z wręczeniem nagród, wyróżnień i wpisu

do Księgi Absolwentów oraz pożegnanie nauczycieli kończących pracę w szkole.


§ 32

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne

przepisy.


§ 33

Zmiany w statucie mogą być dokonane :

1) w przypadku zmian przepisów oświatowych,

2) na wniosek co najmniej jednego z organów szkoły przy akceptacji Rady Pedagogicznej.


§ 34

Niniejszy statut został opracowany w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami ( DZ. U. Nr 95 poz. 425 i Nr 26 z 1992 r. poz. 113 ) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 15 lutego 1999 w sprawie ramowego Statutu Sześcioklasowej Szkoły Podstawowej i publicznego gimnazjum ( Dz. U. Nr 14 poz. 131 ).Statut wchodzi w życie w dniu 1 września 1999 roku.
ANEKS NR 1

DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W KOŹMNIE WLKP.
W § 28 pkt 2 Statutu dodaje się podpunkty o następującej treści:


ppkt 7


- nagroda w formie listu gratulacyjnego i upominku dla uczniów kończących szkołę

podstawową, którzy na świadectwie uzyskali średnią stopni powyżej 5,5

i wzorowe zachowanieppkt 8


- nagroda dla najlepszego sportowca szkoły w danym roku szkolnym za wybitne

osiągnięcia sportowe uzyskane na szczeblu powiatowym, wojewódzkim

i ogólnopolskim


Powyższy zapis zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

w dniu 17 czerwca 2002 r.