Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
STATUT GZIKiKF
 

Statut

GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY
I KULTURY FIZYCZNEJ

w Koźminie Wielkopolskim


Przyjęty Uchwałą Nr XVI/170/2000 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 24 listopada 2000r.

Zmieniony Uchwałą Nr XIX/202/2001 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia 1 lutego 2001r.PRZEPISY OGÓLNE


§ 1


Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej w Koźminie Wielkopolskim zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie:


 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 110, poz. 721 z 1997r. z późn. zm.)

 2. Ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996r. z późn. zm.)

 3. Ustawy z dnia 27.06.1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.)

 4. Ustawy z dnia 18.01.1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 1625 poz. 113 z późn. zm.)

 5. Niniejszego Statutu


§ 2


 1. Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej jest komunalną instytucją kultury i rekreacji, której organizatorem jest Rada Miejska.

11. W skład Gminnego Zespołu Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej wchodzą jako wewnętrzne komórki organizacyjne: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, których pracą kieruje Dyrektor Zespołu.

 1. Siedzibą Gminnego Zespołu Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej jest miasto Koźmin Wielkopolski, a terenem jej działania obszar gminy.

 2. Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Organizatora.

 3. Nadzór nad Gminnym Zespołem Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej sprawuje Organizator.

 4. Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej używa pieczęci podłużnej z nazwą
  w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

51. Biblioteka Publiczna używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku nazwę „Koźmin Wielkopolski”, a w otoku „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy”. 1. Cele i zadania GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI Kultury I KULTURY FIZYCZNEJ


§ 3


 1. Zespół jest instytucją realizującą zadania w dziedzinie wychowania, edukacji
  i upowszechniania kultury i kultury fizycznej.

 2. Zespół prowadzi wielokierunkową działalność zgodnie ze społecznym zapotrzebowaniem opierając się na założeniach polityki kulturalnej i rekreacyjnej miasta i gminy.

 3. Programy i plany swej działalności Zespołu opracowuje samodzielnie wykorzystując wnioski i opinie pochodzące od:

 1. instytucji samorządowych gminy,

 2. organizacji, towarzystw, stowarzyszeń i związków działających na terenie gminy,

 3. animatorów życia kulturalnego

 4. animatorów życia rekreacyjnego.

 1. Celem nadrzędnym Zespołu jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i rekreacji oraz współtworzenie ich wartości.


§ 4


Do zadań Zespołu należy:

 1. rozwój i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców miasta i gminy;

 2. rozwijanie zainteresowań umysłowych i artystycznych;

 3. prowadzenie działalności inicjującej i popularyzującej rozwój amatorskiego ruchu artystycznego i hobbystycznego;

 4. rozwijanie społecznej i samorządowej aktywności kulturalno-wychowawczej;

 5. koordynowanie działalności kulturalnej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy;

 6. gromadzenie i udostępnianie materiałów repertuarowych i metodycznych oraz prowadzenie dokumentacji działalności kulturalno-wychowawczej na terenie miasta
  i gminy;

 7. pomoc instrukcyjno-metodyczna i organizacyjna placówkom upowszechniania kultury na terenie miasta i gminy oraz społecznemu aktywowi kulturalnemu;

 8. prowadzenie działalności wydawniczej propagującej przeszłość historyczną
  i współczesność środowiska koźmińskiego;

 9. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;

 10. kierowanie doborem materiałów bibliotecznych do bibliotek filialnych oraz oddziałów
  i punktów bibliotecznych;

 11. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz;

 12. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym, obsługa biblioteczna pacjentów w szpitalach oraz innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;

 13. organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych oraz gromadzenie materiałów bibliograficznych dotyczących gminy, a także innych materiałów informacyjnych
  o charakterze regionalnym;

 14. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oświatowo - wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury oraz organizacjami społeczno - politycznymi
  i młodzieżowymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 15. prowadzenie basenu kąpielowego


§ 5


Zespół realizuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach inne zadania,
a w szczególności:

 • organizuje koncerty, wystawy, odczyty, projekcje filmowe;

 • organizuje imprezy rozrywkowe i rekreacyjne

 • organizuje wyjazdy na w/w imprezy

 • świadczy usługi w zakresie wypożyczania sprzętu technicznego, kaset video

 • świadczy usługi rekreacyjne na Pływalni Miejskiej

 • wykonuje usługi kserograficzne.