Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Wykonanie budżetu za 2003
 

Informacja
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
za rok 2003r.


Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr III/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002r.

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone zmiany w wysokości dochodów w tym dochodów własnych, dotacji, subwencji oraz dokonano korekt wysokości wydatków uchwałami Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr VII/60/2003 z dnia 30 czerwca 2003r., Nr VIII/67/2003 z dnia 12 września 2003r., Nr VIII/68/2003 z dnia 12 września 2003r,, Nr IX/77/2003 z dnia 28 października 2003r., Nr XI/100/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 8/2003 z dnia 25.03.2003r., Nr 16/2003 z dnia 27.05.2003r., Nr 24/2003 z dnia 16.09.2003r. i Nr 28/2003 z dnia 26.11.2003r.

Na koniec roku plan dochodów wyniósł 16.009.272,- zł i był o 1.097.732,- zł wyższy od budżetu początkowego tj. o 6,85%, a po stronie wydatków 14.691.015,46 zł i był o kwotę 1.377.725,46 zł wyższy od budżetu początkowego tj. 9,37%

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 1.318.256,54 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

DOCHODY

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2003r. wynosiło 15.541.968,- zł tj. 97,08%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2003r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo /11.471,- zł/ 50,22%

Wpływy uzyskano ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia

zwierząt w kwocie 3.634,- zł. Nastąpiła zmiana przepisów

uprawniających lekarzy weterynarii do wydawania świadectw

zdrowia, stąd niskie wykonanie.

Przyjęto wpłaty od ludności za przyłącza wodociągowe do istniejących

już wodociągów w kwocie 7.837,- zł.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo /3.361,- zł/ 96,02%

Wpływy z kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich

na terenie naszej gminy wyniosły 3.361,-zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa/429.022,- zł/ 95,17%

R-dz 70004 – Różne jedn. obsługi gospod. mieszk.

/228.311,- zł/ tj. 89,41%

Na koniec 2003r. gmina posiadała 124 lokale mieszkalne,

17 lokali użytkowych, 35 garaży oraz 37 pomieszczeń

gospodarczych. Z czynszu od najemców lokali komunalnych

i wydzierżawionych lokali użytkowych uzyskano kwotę

227.438,- zł tj. wyższą o 1.905,- zł do planu. Zaległości na dzień 31.12.03r.

wynoszą 26.123,- zł ( w tym dotyczące roku 2003 to kwota 11.188,- zł),

na które zostały wysłane upomnienia. Uzyskano sądowe nakazy

zapłaty zaległego czynszu, które są egzekwowane przez komornika.

W roku 2003 nie sprzedano nieruchomości komunalnych ze względu

na brak zainteresowania zakupem.

Ponadto uzyskano kwotę 873,- zł tytułem naliczenia odsetek za

nieterminowe wpłacanie czynszu.

R-dz 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

/200.711,- zł/ tj. 102,69%

Z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruch.

uzyskano kwotę 29.754,- zł. Zaległości na 31.12.2003r. wyniosły

787,- zł, na które wysłano upomnienia.

Z tytułu wzrostu wartości gruntu spowodowaną zmianą planu

zagospodarowania przestrzennego uzyskano kwotę 1.402,- zł.

Z dzierżawy gruntów i łąk w mieście uzyskano 38.247,- zł.

Zaległości na 31 grudnia 2003r. wyniosły 2.069,- zł, na które

wysłano upomnienia.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

uzyskano kwotę 5.171,- zł.


Ze sprzedaży gruntów i działek komunalnych uzyskano kwotę

126.120,- zł.

Za nieterminowe wpłaty wpłynęły odsetki w kwocie 17,- zł.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna/104.032,-/ 101,56%

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z Wielkopolskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została przekazana w kwocie

64.000,- zł. Dochodem są również wpłaty za specyfikacje istotnych

warunków zamówienia pobrane przed przystąpieniem do przetargu

i drobne wpłaty za usługi kserograficzne w kwocie 6.777,- zł oraz

środki uzyskane ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych i prowizja

od sprzedanych znaków skarbowych w kwocie 5.741,- zł. Wpływy

kosztów zastępstwa procesowego uzyskane za wygrane sprawy

sądowe stanowią kwotę 27.514,- zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Organów Państwowych,

Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

/22.289,- zł/ 100,00%

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu otrzymano

dotację na:

 1. aktualizację rejestru wyborców – 2.024,- zł

 2. przeprowadzenie wyborów uzupełniających

do rad gmin – 3.310,- zł

 1. przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum

w sprawie przystąpienia do UE – 16.955,- zł

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpożarowa /200,- zł/ 100,00%

Otrzymano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Poznaniu w kwocie 200,- zł na realizację zadań Obrony Cywilnej.


DZIAŁ 756 – Dochody od Osób Praw., od Osób Fiz. i od

Innych Jedn. nie Posiad. Osob. Prawnej

/5.721.828,- zł/ 94,27%

R-dz 75601 – Wpływy z pod. doch. od osób fiz.

/67.004,-/ tj. 101,61%

Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie karty

podatkowej zrealizowano w kwocie 65.146,- zł przez Urząd Skarbowy

w Krotoszynie, a sprawozdanie z informacją o wykonaniu za 2003r.

wpłynęło w m-cu styczniu 2004r., co uniemożliwiło aktualizację planu.

Ze sprawozdania wynika, że zaległości na 31 grudnia 2003r. wynoszą

45.685,- zł. Odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków wyniosły

1.858,- zł.

R-dz 75615 – Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od

czynności cywilno-prawnych oraz pod. i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.

/1.737.884,- zł/ tj. 101,50%

- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej (402,- zł) tj. 100,00%

- podatek od nieruchomości – wpływy (1.407.410,- zł) tj. 98,16%

Wpływy w tym podatku stanowią kwotę 1.407.410,- zł. Zaległości

na 31 grudnia 2003r. wynoszą 86.253,- zł (dotyczące 2003r. -32.305,-)

Nadzór nad naliczaniem i realizacją tego podatku sprawuje Urząd

Kontroli Skarbowej.

- podatek rolny – wpływy (204.127,- zł) tj. 94,80%

Podatek rolny został wpłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Zaległości na koniec roku 2003 wynoszą 9.435,- zł, w tym

odroczenia 9.330,- zł.

- podatek leśny – wpływy (4.905,- zł) tj. 110,07%

Podatek został wpłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

- podatek od środków transportowych – wpływy (44.082,- zł) tj.95,78%

Wpływy są zgodne ze złożonymi deklaracjami.- podatek od czynności cywilno-prawnych – wpływy (5.657,- zł) tj.55,02%

Rozliczenia podatku wpłynęły w m-cu styczniu 2004r. z urzędów

skarbowych, w związku z czym nie można było dokonać korekty planu.

-odsetki – wpływy (15.867,- zł) tj. 793,35%

Są to odsetki od wpłaconych wyżej wymienionych podatków oraz

opłata prolongacyjna pobierana w przypadku odroczenia terminu

płatności lub rozłożenia na raty.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych 55.434,- zł

Jest to refundacja utraconych dochodów z tytułu zwolnień

określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W ciągu roku został

zmieniony sposób finansowania, natomiast plan ustalono w Dz. 758,

r-dz 75805 § 292. Środki zostały przekazane w pełnej wysokości.

R-dz 75616 – Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od spadków

i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych,

pod. i opłat od osób fiz. /1.905.445,- zł/ tj. 90,29%

- podatek od nieruchomości (575.720-,- zł) tj. 91,42%

Podatek od nieruchomości z terenu miasta i gminy wpłynął w kwocie

575.720,- zł. Zaległości na 31 grudnia 2003r. wynoszą 56.066,- zł

(dotyczące 2003r. – 43.231,- zł).

Do osób posiadających zaległości wysłano upomnienia i tytuły

wykonawcze.

- podatek rolny (1.020.338,- zł) tj. 88,97%

Niepełne wykonanie planu wynika z istniejących zaległości

na koniec 2003r.w kwocie 125.726,- zł (dotyczące 2003r. –

70.648,- zł) w tym odroczeń w kwocie 2.157,- zł.

Do zalegających podatników wysłano upomnienia i tytuły

wykonawcze.

- podatek leśny (1.667,- zł) tj. 82,23%

Niepełne wykonanie planu wynika z istniejących zaległości

w kwocie 366,- zł. Do zalegających podatników wysłano

upomnienia.

- podatek od środków transportowych (126.485,- zł) tj. 85,90%

Zaległości w tym podatku na 31 grudnia 2003r. wynoszą 26.438,- zł,

(dotyczące 2003r. – 13.042,- zł), na które zostały wysłane upomnienia

i tytuły wykonawcze.

- podatek od spadków i darowizn (17.692,- zł) tj. 75,76%

Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy

w Krotoszynie. Wysokość wykonania tego podatku

uzależniona jest od ilości osób regulujących stan własności

i sprawy spadkowe. Zaległości na 31.12.2003r. wynoszą

3.065,- zł wg złożonego sprawozdania rocznego.

- podatek od posiadania psów (2.561,- zł) tj. 169,15%

W końcu roku wysłano wezwania do osób zobowiązanych do

do zapłaty tego podatku, stąd tak wysokie wykonanie.

- wpływy z opłaty targowej (56.831,- zł) tj. 115,89%

Wpływy z opłaty targowej uzależnione są od ilości podmiotów

handlujących. Warunki pogodowe pozwoliły na działalność

handlową w końcowej części roku, dlatego stosunkowo

wysokie wykonanie.

- podatek od czynności cywilno-prawnych (86.231- zł) tj. 93,20%

Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe. Zaległości

w tym podatku na 31 grudnia 2003r. wg sprawozdania wynoszą

144,- zł.

- odsetki (17.920,- zł) tj. 99,55%

Są to odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków oraz

opłata prolongacyjna pobierana w przypadku odraczania

terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty.

R-dz 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej /221.473,- zł/ tj. 104,43%

Dochody z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 73.441,- zł tj.

104,21%.

Wysokość uzależniona jest od ilości osób ubiegających się o kredyty,

pożyczki, zaświadczenia, od wydanych decyzji administracyjnych,

dokumentów (akty urodzenia, akty zgonów, spisanie testamentów itp.)

Uzyskano także wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych w kwocie 137.312,- zł tj. 104,81%.

W ostatnich dniach grudnia dokonano wpłat za zezwolenia

na sprzedaż napojów alkoholowych, stąd wyższe wykonanie.

Od osób rozpoczynających działalność gospodarczą pobrano

kwotę 10.720,- zł tj. 101,24%.

R-dz 75621 – Udziały gmin w pod. stanowiących dochody

budżetu państwa /1.789.486,- zł/ tj. 90,90%

- podatek dochodowy od osób fiz. (1.716.058,- zł) tj. 90,38%

Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Informacje z Min. Finansów o wysokości w/w podatku nie

odzwierciedlają kwot, które miesięcznie wpływają

w zmniejszonej wysokości, na planowaną kwotę 1.898.632,- zł

wpłynęło 1.716.058,- zł tj. mniej o kwotę 182.574,- zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych (73.428,- zł) tj. 104,89%

Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

Na planowaną kwotę 70.000,- zł wpłynęła kwota 73.428,- zł.

W związku z otrzymaniem sprawozdań w m-cu styczniu 2004r.

nie było możliwości dokonania zmian planu tego podatku.

R-dz 75624 – Dywidendy (536,- zł ) tj. 100,00%

Wpływ dywidendy ze zbycia praw majątkowych od Spółki

„Oświetlenia Uliczne i Drogowe” w Kaliszu.

DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia /7.709.472,- zł/ 99,22%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego została przekazana w kwocie 5.606.237,- zł

tj. 100,00%. Część podstawowa subwencji ogólnej dla

gmin wpłynęła w kwocie 971.229,- zł tj. 100,00%, natomiast

część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie

882.164,- zł tj. 94,08%.

Plan części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin został

ustalony w I połowie roku, natomiast refundację utraconych

dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehab.

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw.

została w II półroczu 2004r. przekazana w formie dotacji, która

została ujęta w Dz. 756, r-dz 75615 § 244. Należna subwencja

została przekazana w pełnej wysokości.

Urząd Skarbowy Krotoszyn tytułem nadpłaconych podatków

z lat ubiegłych pobrał kwotę 3.240,- zł.

Z tytułu odsetek naliczonych przez PKO od środków pieniężnych

zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 582,- zł.

Jest to jednak oczywiste biorąc pod uwagę duży spadek

oprocentowania rachunku.

Zostały zwrócone środki z tytułu nie wygasających wydatków

w kwocie 252.500,- zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie /51.470,- zł/ 102,31%

Otrzymano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Poznaniu w kwocie 3.012,- zł na zakup wyprawki szkolnej

obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących

naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku

szkolnym 2003/2004.

Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu odpłatności rodziców

za pobyt (opłata stała) i wyżywienie dzieci w przedszkolach

w kwocie 8.764,- zł.

Otrzymano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Poznaniu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli

emerytów i rencistów w kwocie 38.290,- zł oraz dotację na

sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej

w sesji letniej dotyczącej awansu nauczycieli w kwocie 1.404,- zł.

DZIAŁ 853 – Opieka Społeczna /1.068.675,- zł/ 98,73%

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otrzymano

dotację w wysokości 860.370,- zł na wypłaty zasiłków i pomoc

w naturze, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, na

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie uczniów

i zakup wyprawki szkolnej obejmującej plecak, kostium

gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących

naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym

2003/2004.

Na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych otrzymano

z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotację

w wysokości 188.090,- zł.

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone 42 osobom

przez siostry PCK wpłynęła kwota 20.215,- zł. Wpłaty są uzależnione

od ilości osób objętych opieką i ich odpłatnością.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

/158.078,- zł/ 91,19%

Są to wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie i pobyt

stały dzieci w przedszkolach oraz wyżywienie rencistów i emerytów

w Klubie Seniora w kwocie 158.078,- zł.

Na niższe wykonanie wpłynęło uczęszczanie mniejszej ilości dzieci

do przedszkola.

DZIAŁ 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska /261.750,- zł/ 100,00%

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

w Warszawie otrzymano dotację w kwocie 14.000,- zł

na zakup i montaż wagi samochodowej wraz z osprzętem

komputerowym na składowisko odpadów komunalnych

w m. Orla.

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano

dotacje z przeznaczeniem na:

 1. refundację kosztów oświetlenia dróg publicznych

krajowych, wojewódzkich i powiatowych dla których

gmina nie jest zarządcą w kwocie 124.271,- zł

 1. pokrycie kosztów budowy nowych punktów świetlnych

na drogach publicznych – droga wojewódzka nr 438

Koźmin Wlkp. ul. Borecka dla której gmina nie jest

zarządcą w kwocie 106.033,- zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospod.

Wodnej w Poznaniu została przekazana opłata produktowa

w kwocie 8.851,- zł.

Za przyłącza wodociągowe do istniejących wodociągów

wpłacono 8.595,- zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa

Narodowego /188,00 zł/ 100,00%

Czynsz z tytułu dzierżawy części budynku świetlicy w Szymanowie

wpłynął w kwocie 188,- zł

DZIAŁ 926 – Kultura Fizyczna i Sport /132,00 zł/ 100,00%

Dochody w kwocie 132,- zł dotyczą wpływów z opłaty startowej

w „Biegu Maćka”.WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2003r. wynosi 14.199.319,- zł tj. 96,65% planu i przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo /30.811,- zł/ 89,75%

W tym dziale przeznaczono środki na realizację niżej podanych zadań:

1. Przekazano składkę na Izby Rolnicze 23.906,-

2. Zapłacono rachunki za odbiór padłych zwierząt 954,-

3. Wypłacono prowizję za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia

zwierząt 5.951,-

DZIAŁ 600 - Transport i Łączność /977.119,-/ 86,51%

W tym dziale środki wydatkowano na:

1. Budowę drogi gminnej Koźmin Wlkp. – Biały Dwór

(do świetlicy) 724.416,-

2. Wykonano wykaszanie poboczy, naprawy i porządkowanie

przystanków, malowanie przystanków przy trasie Krotoszyn-

Jarocin 14.820,-

3. Wykonano cząstkowe remonty dróg gminnych oraz remonty

i równanie dróg żużlowych 90.301,-

(zobowiązania 11.277,-zł)

4. Wykonano remonty cząstkowe ulic w mieście, oznakowanie

poziome i pionowe, nowe tablice z nazwami ulic 28.752,-

(zobowiązania 8.320,-zł)

5. Wykonano oznakowanie pionowe w gminie – drogi gminne 9.998,-

(zobowiązania 1.629,-zł)

6. Zapłacono rachunki za ścinkę poboczy na drogach gminnych

(Walerianów, Lipowiec, Mokronos) 9.800,-

7. Zapłacono rachunki za odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie

gołoledzi (zobowiązania 1.871,-zł) 14.548,-

8. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie ulic w mieście 13.331,-

9. Roboty nieprzewidziane na drogach 47.498,-

(zobowiązania 7.993,-zł)


10. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

we wsiach Wyrębin II, Tatary i Orla 23.655,-

(zobowiązania 110.000,-zł)

DZIAŁ 630 – Turystyka /2.901,- zł/ 48,35%

Wydatkowano środki na:

1. PTTK – rajdy, propagowanie wypoczynku czynnego - 1.349,-

(zobowiązania 237,- zł)

1. Związek Harcerstwa Polskiego – zapłacono rachunki za szkolenie – 1.552,-

Środki zostały wykorzystane do wysokości przedstawionych rachunków.

DZIAŁ 700 – Gospodarka Mieszkaniowa /82.123,- zł/ 88,15%

R-dz 70004 – Różne jednostki obsł. gosp. mieszk.

/75.033,- zł/ tj. 88,27%

Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie budynków (wykonano

usługi kominiarskie, naprawy pieców, naprawy instalacji wodno-

kanaliz., elektrycznej, c.o. i gazowej, wykonano przeglądy instalacji

gazowej, zapłacono rachunki za wodę, kanalizację, wywóz nieczystości

stałych, płynnych, dzierżawę kontenera oraz utrzymanie porządku

przed budynkami)

(zobowiązania 7.886,- zł)

R-dz 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

/7.090,- zł/ tj. 86,89%

1. Las Orliński – zapłacono rachunek za prace porządkowe oraz

zakupiono paliwo do kos spalinowych 1.036,-

2. Zapłacono rachunki za wyceny nieruchomości i ogłoszenia

prasowe 6.054,-

(zobowiązania 884,- zł)

DZIAŁ 710 – Działalność Usługowa /36.520,- zł/ 81,48%

R-dz 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

/14.390,- zł / tj. 90,96%

Zapłacono rachunki za opracowanie zmian do planu zagospod.

przestrzennego (zobowiązania 476,-zł) 14.390,-


R-dz 71014 – Opracowania geodezyjno-kartograficzne

/22.130,- zł/ tj. 76,31%

1. Zapłacono rachunki za regulację stanu prawnego gruntów 7.555,-

2. Zapłacono rachunki za wykonanie dokumentów geodezyjnych,

opłaty notarialne, sądowe, podziały gruntów, opłaty za

wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 14.575,-

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna /1.800.446,- zł/ 95,83%

R-dz 75011 – Urzędy wojewódzkie /64.000,- zł/ tj. 100,00%

Z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

pokryto koszty realizacji zadań administracji rządowej.

R-dz 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

/114.856,- zł/ tj. 97,92%

Pokryto koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w tym: wypłacono

diety radnym oraz zapłacono rachunki dotyczące bieżącego

utrzymania Rady. (Zobowiązania 1.059,-zł)

R-dz 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

/1.510.377,- zł/ tj. 95,57%

1. Płace 920.445,-

2. Pochodne od płac (ZUS, F.Pracy, PFRON) 172.270,-

3. Krajowe podróże służbowe 34.993,-

4. Zagraniczne podróże służbowe 398,-

5. Materiały i wyposażenie 129.663,-

6. Energia 21.404,-

7. Usługi materialne i niematerialne 202.503,-

8. Różne opłaty i składki 1.538,-

9. Fundusz świadczeń socjalnych 27.163,-

(zobowiązania 172.348,-zł)

R-dz 75095 – Pozostała działalność /111.213,- zł/ tj. 94,93%

1. Wypłacono diety sołtysom 50.399,-

2. Wypłacono inkaso za pobór opłaty targowej 4.899,-

3. Współpraca między gminami 28.883,-

4. Promocja miasta i gminy 27.032,-

(zobowiązania 3.252,-zł)

DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Org. Władzy

Państw., Kontroli i Ochrony Prawa

oraz Sądownictwa /22.289,- zł/ 100,00%

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem:

kwotę 2.024,- zł na aktualizację rejestru wyborców

kwotę 3.310,- zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających

do Rady Miejskiej

kwotę 16.955,- zł na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum

w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpożarowa /112.547,-zł/ 98,38%

R-dz 75412 – Ochotnicze straże pożarne /112.347,- zł/ tj. 98,38%

1. Ubezpieczono 27 drużyn, zapłacono OC od 7 samochodów,

wykonano przeglądy techniczne pojazdów 10.882,-

2. Zakupiono paliwo (etylinę, oleje i płyny) 9.008,-

3. Zakupiono nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, turniej

wiedzy pożarniczej, turniej tenisa stołowego, zawody

sikawek konnych 3.729,-

4. Zapłacono rachunki za obchody Św. Floriana oraz 75-lecia

OSP Borzęciczki 2.495,-

5. Zapłacono r-ki za energię elektryczną, gaz, telefon, czynsz,

wodę, kanalizację i zakupiono środki czystości 13.897,-

6. Wypłacono ryczałty kierowcom, magazynierowi i komendantowi 11.860,-

7. Wykonano remonty remiz:

- OSP Koźmin Wlkp. – wymieniono oświetlenie, ułożono

płytki i pomalowano 6.855,-

- OSP Kaniew – wyk. knserwację dachu i wymianę bramy 2.785,-

- OSP Wałków – założono instalację odgromową na budynku

garażu 1.000,-

8. Zakupiono sprzęt gaśniczy, ubrania bojowe 9.385,-


9. Zakupiono części samochodowe, części do motopomp, wyk.

remonty samochodów, motopomp, pił spalinowych do drewna,

naprawiono pagery 8.750,-

10.Wypłacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 4.880,-

11.Zapłacono za szkolenia oraz częściowo za obóz dla dowódców

MDP (4 osoby) 1.146,-

12.Wydatki nieprzewidziane 5.675,-

(przełożenie syreny w OSP Borzęciczki, obchody Gminnego Dnia

Strażaka i odnowienie sztandaru w OSP Koźmin Wlkp., zakup

farb na odnowienie konnego wozu strażackiego OSP Gościejew)

13. Dofinansowano zakup samochodu 20.000,-

(zobowiązania 1.789,-zł)

R-dz 75414 – Obrona cywilna /200,- zł/ tj. 100,00%

Dotację otrzymaną z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

przeznaczono na konserwację dachu pomieszczenia magazynowego

OC.

DZIAŁ 757 – Obsługa Długu Publicznego /238.487,-/ 98,40%

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – Różne Rozliczenia 0,00zł

DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie /5.942.567,- zł/ 97,96%

R-dz 80101 – Szkoły podstawowe /3.833.437,-zł/ tj. 98,05%

- wypłacono płace i pochodne od płac 3.242.497,-

- zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie

i remonty placówek oświatowych 557.113,-

- ponadto otrzymano dotację w kwocie 3.012,-

którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

na zakup podręczników dla dzieci podejmujących

naukę w klasach pierwszych

- wykonano remont kotłowni, zakupiono piece,

wymalowano klasę 30.815,-

(zobowiązania 413.576,-zł)


R-dz 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

/265.460,- zł/ tj. 99,17%

- wypłacono płace i pochodne 235.764,-

- zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie 29.696,-

(zobowiązania 24.739,-zł)

R-dz 80110 – Gimnazja /1.559.247,- zł/ tj. 97,47%

- wypłacono płace i pochodne 1.367.118,-

- zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie 192.129,-

(zobowiązania 167.379,-zł)

R-dz 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /223.414,- zł/

tj. 98,29%

Zapłacono r-ki za dowóz uczniów do placówek oświatowych

z terenu gminy.

R-dz 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

/14.680,- zł/ tj. 94,22%

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków pokryto koszty dokształcania

nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne

w danej placówce oświatowej.

(zobowiązania 900,-zł)

R-dz 80195 – Pozostała działalność /46.329,-zł/ tj. 99,85%

Środki przeznaczono na:

- zakup nagród na konkursy 2.695,-

- wydatki nieprzewidziane 1.300,-

- za dowóz dzieci do szkoły specjalnej 2.010,-

- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych

dla nauczycieli emerytów i rencistów 38.920,-

- zapł.za przeprowadzenie postępowania

kwalifikacyjnego związanego z awansem

zawodowym nauczycieli 1.404,-DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia /116.218,- zł/ 84,02%

R-dz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

/115.576,- zł/ tj. 84,48%

Środki wykorzystano zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania

alkoholizmowi.

I. 1. Przygotowanie, utrzymanie i udostępnianie pomieszczeń

dla grup AA 2.000,-

II 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – akcja Niebieska

Linia 1.745,-

2. Pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi w tym:

organizowanie i finansowanie wypoczynku i dożywianie

dzieci we współpracy z innymi instytucjami i org. 54.925,-

3. Finansowanie i obsługa działalności komisji ds.

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wypłata

diet stanowiących dwukrotność pełnej diety pracowniczej

za każde posiedzenie komisji 6.480,-

4. Działalność promująca zdrowy styl życia oraz

zapewnienie bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej,

organizowanie konkursów, turniejów, festynów i imprez

sportowych 39.467,-

5. Zabezpieczenie materiałów informacyjnych o tematyce

alkoholowej 2.440,-

6. Finansowanie kosztów leczenia i dojazdu osoby

uzależnionej od alkoholu 516,-

III 1. Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych

dla dzieci i młodzieży 1.900,-

2. Szkolenie członków komisji ds. rozwiąz. problemów

alkoholowych, lekarzy, pielęgniarek 703,-

IV 1. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń

i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów

alkoholowych 5.400,-

(Zobowiązania na koniec roku wynoszą 1.402,- zł)


R-dz 85195 – Pozostała działalność /642,- zł/ tj. 42,80%

Dofinansowano organizację na rzecz osób niepełnosprawnych,

która wystąpiła o dofinansowanie w kwocie 642,- zł.

DZIAŁ 853 – Opieka Społeczna /1.739.649,- zł/ 99,88%

R-dz 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej /22.151,-zł/ tj. 91,91%

Wypłacono 720 świadczeń.

R-dz 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne /673.188,- zł/ tj. 100,00%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki jednorazowe (347 osób) 122.300,-

- pomoc w naturze – dożywianie 122 dzieci (10.934 świadczeń) 18.000,-

- zasiłki stałe (234 świadczenia) 97.812,-

- renty socjalne (624 świadczenia) 248.828,-

- zasiłki stałe wyrównawcze (191 świadczenia) 48.435,-

- macierzyńskie zasiłki okresowe i celowe (201 świadczeń) 48.557,-

- gwarantowane zasiłki okresowe (88 świadczeń) 33.899,-

- zasiłki okresowe (119 świadczeń) 17.471,-

- składki na ubezpieczenia społeczne (282 świadczenia) 37.886,-

R-dz 85315 – Dodatki mieszkaniowe /412.993,- zł/ tj. 99,98%

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 412.993,- zł

- najemcom mieszkań komunalnych 50.939,-

- najemcom mieszkań spółdzielczych 253.374,-

- najemcom pozostałym i właścicielom lokali 108.680,-

R-dz 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

/50.518,- zł/ tj. 100,00%

Wypłacono 421 świadczeń.

R-dz 85319 – Ośrodki pomocy społecznej /307.650,- zł/ tj. 100,00%

Wypłacono płace i pochodne w kwocie 263.473,- zł oraz zapłacono

rachunki za bieżące utrzymanie w kwocie 44.177,- zł.

(zobowiązania 20.381,-zł)


R-dz 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

/121.000,- zł/ tj. 100,00%

Zapłacono siostrom PCK, które opiekowały się 42 osobami ( 18.016 świadczeń ).

R-dz 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

/37.959,- zł/ tj. 100,00%

Pomocą tą objęto 111 rolników.

R-dz 85395 – Pozostała działalność /114.190,- zł/ tj. 100,00%

1. Wyprawki dla dzieci szkolnych – 60 dzieci 5.400,-

2. Dożywianie dzieci w szkołach – 214 dzieci

31.117 świadczeń 57.354,-

3. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne

pracownikom „Domu Seniora” 44.851,-

4. Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie

„Domu Seniora” 6.585,-

(zobowiązania 3.526,-zł)

DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wych. /989.913,-zł/ 99,12%

R-dz 85401 – Świetlice szkolne /72.785,- zł/ tj. 93,03%

Wypłacono płace i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

70.715,- zł oraz przekazano środki na fundusz świadczeń

socjalnych w kwocie 2.070,- zł.

(zobowiązania 6.411,-zł)

R-dz 85404 – Przedszkola /915.628,- zł/ tj. 99,64%

Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od płac w kwocie

720.486,-zł oraz zapłacono rachunki za utrzymanie w kwocie

195.142,- zł

m.in.:

- naprawa dachu w Przedszkolu Koźmin Wlkp. 1.247,-

- malowanie pomieszczeń - Przedszkole Koźmin Wlkp. 5.976,-

- malowanie i remont kuchni i sal w Przedszkolu Borzęciczki 1.800,-

- wymiana kotła C.O. w Przedszkolu Borzęciczki 4.062,-

(zobowiązania 78.271,-zł)


R-dz 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

/1.500,- zł/ tj. 99,07%

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków pokryto koszty

dokształcania nauczycieli w przedszkolach.

DZIAŁ 900 – Gosp. Komun. i Ochr. Środ. /1.389.886,- zł/ tj. 97,24%

R-dz 90002 – Gospodarka odpadami /14.000,- zł/ tj. 100,00%

Otrzymaną dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

na roboty budowlano-montażowe przy instalacji wagi

i częściową zapłatę za oprogramowanie komputerowe.

R-dz 90003 – Oczyszczanie miast i wsi /34.644,- zł/ tj. 80,05%

 1. Wypłacono ryczałt za oczyszczanie miasta 29.000,-

 2. Zapłacono r-ki za składowanie, wywóz

i opróżnianie koszy miejskich i parkowych,

składowanie na wysypisku 5.284,-

3. Zakupiono kosze do parku oraz na ulice 360,-

(zobowiązania 8.207,-zł)

R-dz 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

/79.216,- zł/ tj. 82,08%

1. Zapłacono ryczałt za utrzymanie zieleni miejskiej 46.000,-

2. Zapłacono rachunki za zużytą wodę w parku 1.921,-

3. Zakupiono karmę do ptactwa 500,-

4. Zakupiono trawy na dosiewki, uzupełnienie ubytków,

rekultywację starych, zniszczonych trawników 672,-

5. Obsadzono kwiatami wiosennymi i letnimi klomby

gazony, parki, skwery, ulice i wysepki 6.109,-

6. Zapłacono r-ki za usuwanie starych drzew i krzewów

z terenu parków i skwerów w tym po burzach

i wichurach 1.833,-

7. Uzupełniono drzewostan, nowe nasadzenia drzew

i krzewów – w parkach oraz przy ulicach i skwerach 3.760,-

8. Zakupiono grys na żwirowanie alejek w parkach 1.829,-

9. Konkurs „Koźmin Miastem Kwiatów i Zieleni” 2.506,-

10. Zakupiono nawozy, środki ochrony roślin 1.739,-

11. Zakupiono deski oraz farby do odnowienia ławek

w parkach 1.862,-

12. Zapłacono rachunki za utrzymanie zieleni na wsiach 2.817,-

13. Zapłacono r-ki za naprawę ogrodzenia wokół stawu,

koszy, zakupiono farbę do malowania ławek 1.175,-

14. Zapłacono r-ki za remont niecki fontanny w parku

Powstańców Wielkopolskich 6.493,-

(zobowiązania 11.788,-zł)

R-dz 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg /732.935,- zł/ tj. 99,77%

1.Zapłacono r-ki za konserwację i eksploatację

oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy

Koźmin Wlkp. 618.305,-

2.Zapłacono r-ki za wystrój świąteczny miasta

(Boże Narodzenie) 6.657,-

3. Pobudowano linię oświetleniową w ul. Boreckiej 107.973,-

(zobowiązania 1.536,-zł)

R-dz 90095 – Pozostała działalność /529.091,- zł/ tj. 97,80%

1. Roboty nieprzewidziane (naprawy kanalizacji,

przepusty, kratki ściekowe, czyszczenie kanalizacji) 30.813,-

2. Targowisko - wywóz śmieci i składowanie śmieci na

wysypisku w Orli, utrzymanie WC, drobne naprawy 6.885,-

 1. Roboty publiczne – zakupy i remonty narzędzi,

odzież robocza, wynagrodzenia, zakup materiałów, opłaty

za prąd i wodę, zakup paliwa do kosy spalinowej, cukier,

herbata, badania lekarskie 97.994,-

4. Szalety publiczne 4.934,-

5. Zapłacono rachunki za budowę oczyszczalni ścieków

w Koźminie Wlkp. 388.465,-

(zobowiązania 2.995,-zł)DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

/511.786,- zł/ 98,85%

R-dz 92109 – Domy i ośrodki Kultury,/290.614,-zł/ tj. 98,07%

1.Przekazano dotację na działalność bieżącą Ośrodka

Kultury 276.664,-

2.Zapłacone rachunki za bieżące utrzymanie i remont świetlic

wiejskich 13.950,-

(zobowiązania 1.928,-zł)

R-dz 92116 – Biblioteki /214.680,- zł/ tj. 100,00%

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne,

zakup kaset i księgozbioru

R-dz 92195 – Pozostała działalność /6.492,-zł/ tj. 96,17%

Środki przeznaczono na dofinansowanie Szkiców Koźmina + Muzeum

(zobowiązania 258,-zł)

DZIAŁ 926 – Kultura Fizyczna i Sport /206.057,-zł/, 97,79%

R-dz 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

/65.687,- zł/ tj. 99,88%

Środki wydatkowano na utrzymanie bieżące klubu sportowego

KKS „Biały Orzeł” (m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę,

ubezpieczenie, opłaty sędziowskie, przewozy, zakup środków

czystości, sprzętu sportowego, dofinansowanie obozu zimowego).

R-dz 92695 – Pozostała działalność /140.370,-zł/ tj. 96,85%

 1. Ludowy Zespół Sportowy „Dawid” 723,-

 2. Klub Sportowy „SPARTAKUS” 9.339,-

 3. Szkolny Związek Sportowy 19.594,-

4. Parafialny klub „FARA’’ 5.359,-

5. Dofinansowanie sportu masowego 21.267,-

6. Młodzieżowy uczniowski klub sportowy 3.020,-

7. Koszty utrzymania basenu 80.474,-

8. Lodowisko 594,-

(zobowiązania 2.649,-zł)Zobowiązania na koniec 2003r. w/g sprawozdania RB-28S „MIESIĘCZNE-ROCZNE/sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych wyniosły 1.074.967,- zł, które są niewymagalne i przedstawiają się następująco:


Dział Rozdział Zobowiązania W tym:

Ogółem płace i pochodne

600 60016 141.090,- -

630 63003 237,- -

700 70004 7.886,- -

70005 884,- -

710 71004 476,- -

750 75022 1.059,- -

75023 172.348,- 136.595,-

75095 3.252,- -

754 75412 1.789,- -

801 80101 413.576,- 351.917,-

80104 24.739,- 24.240,-

80110 167.379,- 149.818,-

80146 900,- -

851 85154 1.402,- -

853 85319 20.381,- 20.381,-

85395 3.526,- 3.526,-

854 85401 6.411,- 6.411,-

85404 78.271,- 75.968,-

900 90003 8.207,- -

90004 11.788,- -

90015 1.536,- -

90095 2.995,- -

921 92109 1.928,- -

92195 258,- -

926 92695 2.649,- -

Ogółem: 1.074.967,- 768.856,-


Kwotę 768.856,- zł stanowią płace i pochodne od płac w tym:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego m-ca

 • składki ZUS, których termin płatności przypada do 5 dnia następnego m-ca

 • naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin płatności przypada do 30 marca następnego roku.


Zobowiązania w kwocie 306.111,- zł to niezapłacone faktury za materiały, wyposażenie i usługi, które wpłynęły w ostatnich dniach m-ca grudnia lub na początku roku 2004, a dotyczyły roku 2003.

Zobowiązania na koniec roku 2003 w/g sprawozdania RB-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” wyniosły 6.228.000,- zł są to zaciągnięte kredyty i pożyczki.Przychody i rozchody

Przychody budżetu gminy w roku 2003 wyniosły 279.993,- zł. są to wolne środki z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu gminy w roku 2003 wyniosły 1.598.250,- zł. Są to spłacone raty kredytów i pożyczek.

Wykonanie budżetu w zestawieniu tabelarycznym - [kliknij]