Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (symbol OSO)

Kierownik Referatu: Irena Maroszek (Sekretarz Gminy - Pełnomocnik ds. Systemu Jakości) – tel. (62) 7219-342


W skład Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich wchodzą:
1)    stanowisko ds. organizacyjnych i kadr,
2)    stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi punktu informacyjnego,
3)    stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej,
4)    stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej,
5)    stanowisko ds. promocji i komunikacji społecznej,
6)    stanowisko ds. ewidencji ludności,
7)    stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.

2.    Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
1)    prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2)    prowadzenie spraw związanych z limitami kilometrów dla pracowników używających samochodów prywatnych do celów służbowych,
3)    prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia skarg i wniosków, w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
4)    obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Burmistrza, w tym prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
5)    prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
6)    udzielanie informacji osobom wchodzącym do Urzędu Miasta i Gminy dotyczących m.in.:
a)    wskazania biura i pracownika kompetentnego do załatwienia danej sprawy,
b)    sposobu załatwienia sprawy, w tym wydanie druku, którego wypełnienie jest konieczne, a w razie potrzeby jego wypisanie,
7)    przyjmowanie i rozdział korespondencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
8)    przygotowanie korespondencji do wysyłki,
9)    obsługa centrali telefonicznej,
10)    przyjmowanie pism sądowych,
11)    udzielanie informacji ogólnych o mieście i gminie Koźmin Wielkopolski,
12)    prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych,
13)    udostępnianie nieodpłatnie Dziennika Ustaw i Monitora Polski lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń:
1/    do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego,
2/    w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu,
14) wydawanie wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego odpłatnie,     zgodnie z ustaloną przez Burmistrza ceną arkusza wydruku,
15) naliczanie opłat za umieszczanie reklam i ich egzekucja oraz kontrola realizacji     uchwały Rady Miejskiej dotyczącej uzgadniania reklam,
16)    sporządzanie list płac i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
17)    prowadzenie obsługi gospodarczej i nadzór nad utrzymaniem czystości w Urzędzie,
18)    nadzór nad targowiskami,
19)    wydawanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób
20)    przygotowywanie decyzji na wykonywanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,
21)    realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnianiem Sił Zbrojnych  i świadczeń na rzecz obrony kraju,
22)    podejmowanie działań w zakresie ewakuacji i przyjęcia ludności,
23)    załatwianie spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, pieczątkami i tablicami,
24)    udzielanie informacji dot. działalności gospodarczej,
25)    prowadzenie tajnej kancelarii,
26)    prowadzenie ewidencji uchwał Rady Miejskiej,
27)    wdrażanie uchwał Rady Miejskiej,
28)    prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia interpelacji radnych,
29) prowadzenie w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego     stanowionych przez Gminę i udostępnianie ich nieodpłatnie:
1/    do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego,
2/    w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu,
30) wydaje wydruki aktu prawa miejscowego stanowionego przez Gminę odpłatnie,     zgodnie z ustaloną przez Burmistrza ceną arkusza wydruku,
31)    obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Rady Miejskiej, w tym:
a)    organizowanie posiedzeń Rady Miejskiej oraz przygotowanie materiałów,
b)    organizowanie posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,
c)    prowadzenie ewidencji uchwał Rady Miejskiej oraz przedstawianie ich Wojewodzie,  
32)    organizacja współpracy z sołectwami i osiedlami,
33)    publikacja przepisów gminnych,
34)    zapewnienie skutecznego sposobu publikacji przepisów gminnych, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie miasta i gminy,
35)    prowadzenie obsługi socjalnej Urzędu oraz dbałość o przestrzeganie przepisów bhp       i p.poż. w Urzędzie Miasta i Gminy,
36)    realizacja zadań związanych z promocją miasta i gminy,
37)    opracowywanie projektów folderów, informatorów o mieście i gminie,
38)    opracowywanie informacji o działalności samorządu gminnego i administracji dla mediów,
39)    utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
40)    obsługa kancelaryjna narad organizowanych przez Burmistrza,
41)    zbieranie informacji, wydawanie i rozpowszechnianie „Gońca Koźmińskiego”,
42)    nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej i jej aktualizacja,
43)    umieszczanie niezbędnych materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej i ich aktualizacja,
44)    prowadzenie ewidencji ludności,
45)    przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
46)    współpraca przy wydawaniu dowodów osobistych,
47)    prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
48)    współpraca z Ośrodkiem Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  w zakresie przekazywania informacji o migracji ludności,
49)    prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury i nadzór nad nimi,
50)    współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym,
51)    współpraca z GZIK w przygotowaniu imprez gminnych, w tym: Dni Koźmina         i Święta Patrona,
52)    prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury  i muzeów,
53)    przygotowywanie propozycji form współpracy międzygminnej, jej koordynacja  i dokumentowanie,
54)   realizacja zadań związanych z powszechnym obowiązkiem obrony, w tym udział   w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzeniu, prowadzenie rejestracji przedpoborowych,
55)    podejmowanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi,
56)    przygotowanie ludności i gminnych jednostek organizacyjnych do zwalczania klęsk żywiołowych i katastrof oraz wykonywania innych zadań określonych w ustawach o zarządzaniu kryzysowym i powszechnym obowiązku obrony,
57)    organizowanie wykonywania przez gminne jednostki organizacyjne zadań             w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalenia zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji,
58)    tworzenie formacji obrony cywilnej,
59)    nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
60)    organizowanie ochotniczych straży pożarnych i nadzór nad nimi,
61)    zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym:
a)    środków alarmowania i łączności,
b)    pomieszczeń, wyposażenia w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe,
c)    odzieży specjalnej i umundurowania,
d)    środków transportowych do akcji ratowniczej i ćwiczeń,
62)    prowadzenie rejestru OSP oraz zakładowych OSP,
63)    wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych o ile zbiórka ma być na obszarze gminy lub jej części,
64)    załatwianie spraw reklamacji pracowników Urzędu i radnych od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
65)    współpraca z Policją, radami sołeckimi i radami osiedla w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
66)    prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w okresie podnoszenia gotowości obronnej państwa,
67)    koordynacja przygotowania i zapewnienia funkcjonowania budowli ochronnych      i urządzeń specjalnych, a także innych obiektów i urządzeń na potrzeby ochrony ludności w mieście i gminie,
68)    monitorowanie i analizowanie w ramach systemu wykrywania i alarmowania zagrożeń ludności oraz ostrzeganie, alarmowanie i informowanie ludności               o sposobach zachowania się w sytuacjach zagrożeń,
69)    informowanie o rozwoju sytuacji kryzysowych Burmistrza MiG oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
70)    przygotowanie propozycji składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, organizacja i zapewnienie warunków jego działania w zakresie ciągłego monitoringu zdarzeń, wykonywania prognoz, sporządzanie informacji i meldunków oraz przekazywanie ich Burmistrzowi oraz Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego,
71)    opracowanie propozycji w razie potrzeby projektu zarządzania wprowadzającego niezbędne ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w granicach dopuszczonych w rozporządzenia Rady o wprowadzeniu klęski żywiołowej,
72)    koordynacja udzielania i przyjmowania pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych, a także w zakresie sił i środków gminy dla potrzeby działań ratowniczych
73)    opracowanie i aktualizacja dokumentacji operacyjno-planistycznej w warunkach pracy normalnej i w okresie kryzysu,
74)    organizowanie działania, opracowywanie planów pracy, obsługa kancelaryjna            i przygotowywanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
75)     opracowanie Gminnego planu zarządzania kryzysowego, stała jego aktualizacja,
76)     realizacja zadań wynikających z Gminnego planu zarządzania kryzysowego,
77)     pełnienie dyżurów po godzinach pracy, w dni wolne od pracy oraz niedziele               i święta w ramach funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
78)    opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej,
79)    organizacja szkoleń, treningów i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej oraz udział             w takich ćwiczeniach,
80)    przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania w mieście i gminie,
81)    prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,
82)    planowanie i wydatkowanie środków finansowych na zadania obrony cywilnej         i zarządzania kryzysowego,
83)     realizacja zadań w zakresie planowania obronnego oraz tworzenia warunków        do funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy podwyższonej gotowości obronnej państwa i w czasie wojny, w tym:
a)    zapewnienie funkcjonowania stałego dyżuru burmistrza i stanowiska kierowania Burmistrza,
b)    opracowanie i aktualizacja „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta                   i gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych,
84)    planowanie i realizacja szkolenia obronnego,
875    planowanie i wydatkowanie środków finansowych na zadania obronne,
86)    wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznanych za agresywne,
87)    sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
88)    realizacja zadań w zakresie rolnictwa, ochrony zwierząt, ochrony roślin,
89)    współpraca z sołectwami w zakresie planowania i wykorzystania funduszu sołeckiego,
90)    wydawanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych i zgromadzeń.


Data ostatniej modyfikacji: 2013-04-29
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz