Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
2010 nabor główny ksiegowy MGOPS

Nabór na stanowisko głównego  księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim

 

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Koźminie Wielkopolskim.

 

Wymagania niezbędne:

 

1)obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego może zostać   zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem  określonym w przepisach o służbie cywilnej/,

 2) kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

c) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

 3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

 5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. Znajomość problematyki samorządowej.

 2. Znajomość ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przepisów o klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości, prawa zamówień publicznych.

 3. Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office, programu BESTIA, programu finansowego oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i internetu.

 4. Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.

 5. Umiejętność pracy w zespole.

 6. Mile widziany staż pracy w księgowości budżetowej.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1/ prowadzenie rachunkowości jednostki,

 2/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3/ wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 4/ wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 5/ opracowywanie projektów planów finansowych,

 6/ opracowywanie wyników finansowych, sprawozdań i analiz wykonania budżetu Ośrodka

 7/ prowadzenie kontroli wstępnej, bieżącej i następnej w zakresie rachunkowości i finansów publicznych,

 8/ opracowywanie procedur prowadzenia nadzoru i kontroli w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod  względem legalności, gospodarności i celowości i niezbędnych instrukcji.

 Wymagane dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- dyplom ukończenia uczelni, oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

- dokument potwierdzający staż pracy w księgowości,

- oświadczenie, że kandydat nie był  skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

 Dokumenty należy przesłać lub złożyć w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolski ul. Krotoszyńska 16  biuro nr 1 do 15 września 2010r do  godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Ośrodka ) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim”.

 

 

Koźmin Wielkopolski, dnia 30 sierpnia 2010 r.

 

 

/-/ Gabriela Kasprzak

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2010-08-31
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz