Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z VIII sesji Rady Miejskiej


W dniu 12 września odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania przez radnego Jana Kostkę wybranego w wyborach uzupełniających w okręgu obejmującym Gościejew, Paniwolę, Józefów i Mokronos. Następnie przyjęto sprawozdanie z przeprowadzonych przetargów oraz informację z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2003r.

Rada Miejska przyjęła uchwały w następujących sprawach:
- zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2003 - uchwałą przeniesiono kwotę 133.655zł z działu "Administracja publiczna" do działu "Transport i łączność" z przeznaczeniem na modernizację dróg dofinansowywaną z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Koźmin Wlkp. - przyjęto do realizacji w ramach wieloletniego planu inwestycyjnego remont drogi Wrotków - Skałów oraz przebudowę ulic: Wiatracznej, Synoradzkiego i Chełkowskiego. Na powyższe inwestycje złożone zostaną wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.
- uzupełnienia składu osobowego stałej komisji Rady Miejskiej - powołano radnego Jana Kostkę do składu Komisji Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych.
- powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krotoszynie.
- wydzierżawienia nieruchomości lokalowej w budynku przy ul. Boreckiej 20 (była siedziba Rady Miejskiej) na okres 10 lat lokal firmie Bioetol z przeznaczeniem na siedzibę spółki.
- sprzedaży nieruchomości lokalowych - przeznaczono do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców lokale w budynku byłej szkoły w Orli,
- wydzierżawienia zbiornika wodnego w Skałowie (pow.1,01ha) Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu - Zarząd Okręgu Kaliskiego. Dzierżawcę zwolniono z obowiązku uiszczania czynszu w zamian za utrzymywania zbiornika w odpowiednim stanie.
- zbycia nieruchomości gruntowych - przeznaczono do zbycia w drodze przetargu byłą strażnicę OSP w Gościejewie oraz w drodze bezprzetargowej (na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości) działki o pow. 100m2 przy stacji transformatorowej przy ul. Murnej.