Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.(Rejon I i V).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.(Rejon I i V).

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy , ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, faks 062 7216756.

·      Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.(Rejon I i V).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Koźmin Wlkp (Rejon I, Rejon V) od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010r. polegające na :
 - odśnieżaniu dróg,
- zwalczaniu śliskości jezdni,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym (1 ciągnik z pługiem odśnieżnym na 1 rejon, ciągnik z piaskarką) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

e)baza sprzętowa wykonawcy musi znajdować się w odległości umożliwiającej podjęcie interwencji w czasie do 30 minut od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

Sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia - nie spełnia.

·      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

b)polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

c)wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń). Wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM i więcej(1 ciągnik na 1 rejon) oraz 1 ciągnik z piaskarką.

d)oświadczenie o gotowości podjęcia interwencji (odśnieżanie, posypywanie) w czasie do 30 minut od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 190099 - 2009; data zamieszczenia: 28.10.2009

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon I.

·      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie I.

 Rejon I -  Stara Obra,Szymanów,Nowa Obra,

Szczegółowy zakres przedstawiono w SIWZ.

Zamawiający przewiduję następującą liczbę godzin dla poszczególnego sprzętu:

- ciągnik z pługiem odśnieżnym - 90 godzin

- ciągnik z piaskarką - 90 godzin..

·      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

·      3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

·      4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon V.

·      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie V

Rejon V - Biały Dwór

Szczegółowy zakres przedstawiono w SIWZ

Zamawiający przewiduję następującą liczbę godzin dla poszczególnego sprzętu:

- ciągnik z pługiem odśnieżnym - 60 godzin

- ciągnik z piaskarką - 60 godzin..

·      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

·      3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

·      4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Załączniki:

1) SIWZ [kliknij]

2) Mapa rejonów [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2009-10-28
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-10-28
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz