Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.(Rejon I i V).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.(Rejon I i V).

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy , ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, faks 062 7216756.

·      Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.(Rejon I i V).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy Koźmin Wlkp (Rejon I, Rejon V) od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010r. polegające na :
 - odśnieżaniu dróg,
- zwalczaniu śliskości jezdni,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym (1 ciągnik z pługiem odśnieżnym na 1 rejon, ciągnik z piaskarką) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

e)baza sprzętowa wykonawcy musi znajdować się w odległości umożliwiającej podjęcie interwencji w czasie do 30 minut od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

Sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia - nie spełnia.

·      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

b)polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

c)wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń). Wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM i więcej(1 ciągnik na 1 rejon) oraz 1 ciągnik z piaskarką.

d)oświadczenie o gotowości podjęcia interwencji (odśnieżanie, posypywanie) w czasie do 30 minut od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wlkp pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 190099 - 2009; data zamieszczenia: 28.10.2009

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon I.

·      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie I.

 Rejon I -  Stara Obra,Szymanów,Nowa Obra,

Szczegółowy zakres przedstawiono w SIWZ.

Zamawiający przewiduję następującą liczbę godzin dla poszczególnego sprzętu:

- ciągnik z pługiem odśnieżnym - 90 godzin

- ciągnik z piaskarką - 90 godzin..

·      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

·      3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

·      4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon V.

·      1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie V

Rejon V - Biały Dwór

Szczegółowy zakres przedstawiono w SIWZ

Zamawiający przewiduję następującą liczbę godzin dla poszczególnego sprzętu:

- ciągnik z pługiem odśnieżnym - 60 godzin

- ciągnik z piaskarką - 60 godzin..

·      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

·      3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

·      4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

Załączniki:

1) SIWZ [kliknij]

2) Mapa rejonów [kliknij]


Data dodania dokumentu: 2009-10-28
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-10-28
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz