Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Koźmin Wielkopolski: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, faks 062 7216756.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010r. polegające na :
- odśnieżaniu dróg,
- zwalczaniu śliskości jezdni,
Teren gminy został podzielony na 10 rejonów(2 miejskie, 8 wiejskich).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·       Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym (1 ciągnik z pługiem odśnieżnym na 1 rejon, ciągnik z piaskarką) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia e)baza sprzętowa wykonawcy musi znajdować się w odległości umożliwiającej podjęcie interwencji w czasie do 30 minut od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. Sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia - nie spełnia

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. b)polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, c)wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń). Wykonawca musi posiadać minimum 1 ciągnik z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM i więcej(1 ciągnik na 1 rejon) oraz 1 ciągnik z piaskarką. d)oświadczenie o gotowości podjęcia interwencji (odśnieżanie, posypywanie) w czasie do 30 minut od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp. pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp. pok. nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 179351-2009;  data zamieszczenia: 15.10.2009

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon I.

·       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie I. Rejon I Stara Obra,Szymanów,Nowa Obra, Szczegółowy zakres przedstawiono w SIWZ Zamawiający przewiduję następującą liczbę godzin dla poszczególnego sprzętu: - ciągnik z pługiem odśnieżnym - 90 godzin - ciągnik z piaskarką - 90 godzin.

·       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

·       3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

·       4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejon II.

·       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie II Rejon II Orla,Orlinka,Klatka,Cegielnia, Szczegółowy zakres przedstawiono w SIWZ Zamawiający przewiduję następującą liczbę godzin dla poszczególnego sprzętu: - ciągnik z pługiem odśnieżnym - 60 godzin - ciągnik z piaskarką - 60 godzin.

·       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

·       3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

·       4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rejon III.

·       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie III Rejon III Józefów,Mokronos,Serafinów,Wrotków,Skałów,Gościejew,Suśnia,Pani Wola, Szczegółowy zakres przedstawiono w SIWZ Zamawiający przewiduję następującą liczbę godzin dla poszczególnego sprzętu: - ciągnik z pługiem odśnieżnym - 90 godzin - ciągnik z piaskarką - 90 godzin.

·       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

·       3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

·       4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rejon IV.

·       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie IV Rejon IV Pogorzałki Wielkie,Walerianów,Borzęciczki,Gałązki,Pogorzałki Małe, Szczegółowy zakres przedstawiono w SIWZ Zamawiający przewiduję następującą liczbę godzin dla poszczególnego sprzętu: - ciągnik z pługiem odśnieżnym - 60 godzin - ciągnik z piaskarką - 60 godzin.

·       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

·       3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

·       4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Rejon V.

·       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie V Rejon V Biały Dwór Szczegółowy zakres przedstawiono w SIWZ Zamawiający przewiduję następującą liczbę godzin dla poszczególnego sprzętu: - ciągnik z pługiem odśnieżnym - 60 godzin - ciągnik z piaskarką - 60 godzin.

·       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

·       3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

·       4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Rejon VI.

·       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie VI Rejon VI Borzęcice,Wałków,Sapieżyn, Szczegółowy zakres przedstawiono w SIWZ Zamawiający przewiduję następującą liczbę godzin dla poszczególnego sprzętu: - ciągnik z pługiem odśnieżnym - 60 godzin - ciągnik z piaskarką - 60 godzin.

·       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

·       3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

·       4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Rejon VII.

·       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie VII Rejon VII Lipowiec,Tatary,Czarny Sad,Kaniew,Dębiogóra,Staniew, Szczegółowy zakres przedstawiono w SIWZ Zamawiający przewiduję następującą liczbę godzin dla poszczególnego sprzętu: - ciągnik z pługiem odśnieżnym - 90 godzin - ciągnik z piaskarką - 90 godzin.

·       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 20.21.20.00-6.

·       3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

·       4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Rejon VIII.

·       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie VIII Rejon VIII Wyrębin,Góreczki,Dębówiec, Szczegółowy zakres przedstawiono w SIWZ Zamawiający przewiduję następującą liczbę godzin dla poszczególnego sprzętu: - ciągnik z pługiem odśnieżnym - 60 godzin - ciągnik z piaskarką - 60 godzin.

·       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

·       3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

·       4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Rejon IX.

·       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie IX Rejon IX (Strona zachodnia miasta Koźmin Wlkp. od drogi krajowej nr 15 Krotoszyn - Jarocin) Wykaz ulic: Bernardyńska,Bractwa Kurkowego,Chłapowskiego,Czypickiego,Dworcowa 5 - 10, Działkowa,Farna,Gimnazjalna,Jana Wawrzyńczaka,Konstytucji 3 - go Maja, Kopernika,Kosynierów,Kościelna,Ks. Stanisława Goja,Lipowa,Łączna,Nowa,Okrężna, Łukomskiego,Plebanka,Południowa,Pomnikowa,Przemysłowa,Słoneczna,Stęszewskiego,Stodolna,Tysiąclecia,Węckiego,Wiosny Ludów,Wiśniowa,Witosa,Wolności, Towarowa,Zawadzkiego,Zielona, Zamawiający przewiduję następującą liczbę godzin dla poszczególnego sprzętu: - ciągnik z pługiem odśnieżnym - 120 godzin - ciągnik z piaskarką - 120 godzin.

·       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

·       3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

·       4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Rejon X.

·       1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie X Rejon X (Strona wschodnia miasta Koźmin Wlkp. od drogi krajowej nr 15 Krotoszyn - Jarocin) Wykaz ulic: Benedykta z Koźmina,Chełkowskiego,Glinki,Gryszczyńskiego,Kilińskiego,Krótka,Murna, Nowy Rynek,Odonica,Podmiejska,Polna,Poprzeczna,Powstańców Wlkp.,Przyjemskich, Stawowa,25 - ego Stycznia,Synoradzka,Szkolna,Św. Wawrzyńca,Tomaszewskiego, Wałowa,Wąska,Wiatraczna,Wodna,Wierzbowa,Wyszyńskich,Zapłocie, Zamawiający przewiduję następującą liczbę godzin dla poszczególnego sprzętu: - ciągnik z pługiem odśnieżnym - 120 godzin - ciągnik z piaskarką - 120 godzin.

·       2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.

·       3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:

  1. SIWZ [kliknij]
  2. Mapa rejonow [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2009-10-16
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-10-20
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz