Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
nabor na stanowisko dyrektora osrodka sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

ogłasza nabór

na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu

w Koźminie Wielkopolskim

Wymagania niezbędne:

    1/ obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust.2  ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach  samorządowych  /osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać         zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem         określonym w przepisach o służbie cywilnej/,

    2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    3/ wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne, lub o specjalności menedżer sportu,

    4/ kandydat posiada co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej  pięć lat działalność gospodarczą w zakresie utrzymania obiektów sportowych,   organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych,

    5/ kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo   ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    6/ nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

    1/ znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o pracownikach          samorządowych, o kulturze fizycznej, o działalności pożytku publicznego                                i o wolontariacie, prawa o stowarzyszeniach, prawa zamówień  publicznych,

    2/ umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office, oraz programów do         obsługi poczty elektronicznej i internetu,

    3/ umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,

    4/ umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

    3/ mile widziana działalność w stowarzyszeniach sportowych.

   

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       Zorganizowanie powstania Gminnego Ośrodka Sportu, w tym m.in. opracowanie regulaminu organizacyjnego, otwarcie konta bankowego Ośrodka, poinformowanie właściwych instytucji o powstaniu jednostki, 

2.       Organizowanie pracy Ośrodka, w tym realizacja celów statutowych.

3.       Opracowywania projektu budżetu, wykonywanie budżetu i opracowywanie sprawozdań      z  jego realizacji.

4.       Przygotowanie niezbędnych regulacji dotyczących funkcjonowania Ośrodka, w tym m.in.: zarządzenia o służbie przygotowawczej, zarządzenia o sposobie dokonywania ocen okresowych pracowników, regulaminu wynagradzania pracowników.

5.       Kierowanie Ośrodkiem, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną      fotografią,

- dyplom ukończenia uczelni,
- świadectwa pracy, lub inne dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy, o którym   mowa wyżej,

   - oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne       przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw
       publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

ul. Stary Rynek 11, biuro nr 10 do 20 października 2009 r. do godz. 1000  (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka  Sportu”.

Koźmin Wielkopolski, dnia 6 października 2009r.

                                                                             

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ mgr inż. Maciej Bratborski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-10-06
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-10-07
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz