Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Instrukcja obsługi
 

Instrukcja obsługi


Biuletyn Informacji Publicznej ( w skrócie BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny powołany przez ustawę o dostępie do informacji publicznej w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, działający w postaci ujednoliconego systemu stron. System tworzą strona główna Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl) oraz strony podmiotowe Biuletynu tworzone przez podmioty wykonujące zadania publiczne.

Strona www.bip.kozminwlkp.pl stanowi Biuletyn Informacji Publicznej miasta i gminy Koźmin Wielkopolski (określanej w nim również skrótem Koźmin Wlkp.). Na stronie udostępniane są informacje publiczne Rady Miejskiej, Burmistrza oraz Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Strona ta zawiera również Biuletyny podległych gminie jednostek organizacyjnych, zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznych – link „Jednostki organizacyjne” w dziale „Organizacja działania samorządu”.

Dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej miasta i gminy Koźmin Wlkp. jest możliwy:

- poprzez bezpośrednie wpisanie w oknie adresowym przeglądarki internetowej adresu URL : www.bip.kozminwlkp.pl

- poprzez stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl i zamieszczony tam wykaz jednostek samorządu terytorialnego,

- poprzez serwis informacyjny miasta i gminy Koźmin Wlkp.- www.kozminwlkp.pl klikając myszką na zamieszone tam logo „BIP”.


Do korzystania z Biuletynu wystarczy posługiwanie się myszką. Dostęp do wszelkich zawartych w nim informacji można uzyskać klikając myszką w odpowiedni link – odsyłacz do innych stron. Taką rolę pełnią:

- oznaczony znaczkiem tytuł w menu tematycznym i obsłudze Biuletynu

- miejsce [kliknij tutaj] w wykazie informacji, który ukazuje się po otwarciu danej grupy tematycznej.

W tym celu należy przesunąć myszkę tak, aby jej kursor wskazywał odsyłacz, a następnie wcisnąć lewy przycisk myszki. Jedynie w przypadku korzystania z modułu wyszukującego konieczne jest wpisanie (za pomocą klawiatury) wyrażenia, które zdaniem Państwa zawiera poszukiwana informacja.


Po otwarciu strony Biuletynu Informacji Publicznej miasta i gminy Koźmin Wlkp. w centralnej części ekranu znajduje się pole, w którym ukazywać się będą informacje wybrane przez Państwa z menu tematycznego usytuowanego po lewej stronie lub informacje związane z obsługą Biuletynu, które podłączone są w dziale Obsługa Biuletynu usytuowanego z prawej strony. Poniżej informacji znajdują się trzy przyciski umożliwiające:

- zapis informacji (przycisk „zapisz na dysk”),

- wydruk informacji (przycisk „drukuj”),

- powrót na stronę głóną Biuletynu miasta i gminy Koźmin Wlkp. (przycisk „strona główna”).

Jak już napisano, po lewej stronie ekranu znajduje się menu tematyczne. Zawiera ono pogrupowane w działy wykazy grup tematycznych, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP. Kliknięcie myszką w daną grupę tematyczną spowoduje ukazanie się w środkowej części ekranu linków do poszczególnych informacji. Aby otworzyć wybraną informację należy kliknąć w odpowiedni link. W dolnym lewym rogu ekranu (dział „Inne” znajduje się link do „informacji nieudostępnionych” – zawarte są tam wskazówki co do sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. a nieudostępnionych w Biuletynie.


Po prawej stronie ekranu znajdują elementy związane z obsługą Biuletynu. U góry usytuowany jest moduł wyszukujący (wyszukiwarka) umożliwiający znalezienie stron Biuletynu, zawierających wyrażenie wpisane przez odwiedzającego Biuletyn.

Nieco niżej znajdują się linki umożliwiające przejście do serwisu internetowego miasta i gminy Koźmin Wlkp. (zawierającego szereg informacji o historii i bieżących wydarzeniach w mieście i gminie) oraz na stronę główną (ogólnokrajową) Biuletynu Informacji Publicznej. Strona ta zawiera wykaz podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie ze stronami tych podmiotów.

Poniżej znajduje się dział Obsługa Biuletynu, który zawiera:

- niniejszą „Instrukcję obsługi”,

- „Redakcję” – określająca tożsamość osób wprowadzających informacje do Biuletynu,

- „Rejestr zmian” – wskazujący zmiany czas dokonania zmian w treści poszczególnych informacji,

- „Statystykę odwiedzin” – ukazującą liczbę odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu, 

- „Archiwum” – zawierające informacje, które z uwagi na zdezaktualizowanie usunięte zostały z Biuletynu,

- „Logowanie” – wejście dla osób posiadających stosowne uprawnienia redaktorów Biuletynu w celu dokonania zmian jego treści.

W dolnym rogu tej części ekranu znajduje się licznik wskazujący liczbę odwiedzin podstrony z daną informacją.