Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Urząd Miasta i Gminy , ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie,
tel. 062 7216088, faks 062 7216756.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach

a) roboty budowlane (podłoża i posadzki, stolarka, tynki wew. i zew.,schody, podjazd,)

b)roboty instalacyjne (wymiennik gruntowy, kotłownia kolektory słoneczne, instalacja wod-kan, ogrzewanie podłogowe, wentylacja, instalacja elektryczna,przyłącza).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Zakończenie: 28.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Wymagana wpłata wadium 10000zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania            o udzielenie zamówienia.

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)aktualny odpis                z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. b)polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, c) wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ)wraz    z kosztorysami ofertowymi d) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu          z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), e) oświadczenie wykonawcy               o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), f) oświadczenie                 o akceptacji umowy (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ)     g) dowód wpłaty wadium h)dwie referencje potwierdzające wykonanie podobnych zadań    w dwóch ostatnich latach z należytą starannością.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11 63 - 720 Koźmin Wlkp. pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11 63 - 720 Koźmin Wlkp. pok. nr 11.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 31571 - 2009; data zamieszczenia: 30.01.2009

Załączniki

Zmiana ogłoszenia - [kliknij]

SIWZ - [kliknij]

Zmiany SIWZ1 - [kliknij

Zmiany SIWZ2 - [kliknij]

Specyfikacja techniczna - [kliknij]

Kosztorysy ofertowe: budowlany - [kliknij] , sanitarny - [kliknij], elektryczny - [kliknij]

Opisy techniczne: nr 1 -[kliknij], nr 2 - [kliknij], nr 3  - [kliknij], nr 4 - [kliknij]

Rysunki: nr 1 - [kliknij], nr 2 - [kliknij], nr 3 - [kliknij], nr 4 - [kliknij], nr 5 - [kliknij], nr 6 - [kliknij], nr 7 - [kliknij], nr 8 - [kliknij], nr 9 - [kliknij], nr 10 [kliknij], nr 11 - [kliknij], nr 12 - [kliknij], nr 13 - [kliknij], nr 15 - [kliknij]

Funkcje automatyki centrali nawiewno - wywiewnej - [kliknij]

Architektura - rysunki - nr 1 - [kliknij], nr 2 - [kliknij], nr 3 - [kliknij], nr 4 - [kliknij], nr 5 - [kliknij], nr 6 - [kliknij], nr 7 - [kliknij], nr 8 - [kliknij], nr 9- [kliknij], nr 10 - [kliknij]

Kosztorys ofertowy, uzupełnienie - [kliknij]

Zestawienie stolarki drzwiowej - [kliknij]

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-02-02
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-02-20
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz