Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory parlamentarne 2011
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Urząd Miasta i Gminy , ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie,
tel. 062 7216088, faks 062 7216756.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem sanitarnym od stanu surowego otwartego do stanu końcowego przy Szkole Podstawowej w Borzęciczkach

a) roboty budowlane (podłoża i posadzki, stolarka, tynki wew. i zew.,schody, podjazd,)

b)roboty instalacyjne (wymiennik gruntowy, kotłownia kolektory słoneczne, instalacja wod-kan, ogrzewanie podłogowe, wentylacja, instalacja elektryczna,przyłącza).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.25-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Zakończenie: 28.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Wymagana wpłata wadium 10000zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania            o udzielenie zamówienia.

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)aktualny odpis                z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. b)polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, c) wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ)wraz    z kosztorysami ofertowymi d) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu          z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), e) oświadczenie wykonawcy               o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ), f) oświadczenie                 o akceptacji umowy (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ)     g) dowód wpłaty wadium h)dwie referencje potwierdzające wykonanie podobnych zadań    w dwóch ostatnich latach z należytą starannością.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11 63 - 720 Koźmin Wlkp. pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2009 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul.Stary Rynek 11 63 - 720 Koźmin Wlkp. pok. nr 11.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V. Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 31571 - 2009; data zamieszczenia: 30.01.2009

Załączniki

Zmiana ogłoszenia - [kliknij]

SIWZ - [kliknij]

Zmiany SIWZ1 - [kliknij

Zmiany SIWZ2 - [kliknij]

Specyfikacja techniczna - [kliknij]

Kosztorysy ofertowe: budowlany - [kliknij] , sanitarny - [kliknij], elektryczny - [kliknij]

Opisy techniczne: nr 1 -[kliknij], nr 2 - [kliknij], nr 3  - [kliknij], nr 4 - [kliknij]

Rysunki: nr 1 - [kliknij], nr 2 - [kliknij], nr 3 - [kliknij], nr 4 - [kliknij], nr 5 - [kliknij], nr 6 - [kliknij], nr 7 - [kliknij], nr 8 - [kliknij], nr 9 - [kliknij], nr 10 [kliknij], nr 11 - [kliknij], nr 12 - [kliknij], nr 13 - [kliknij], nr 15 - [kliknij]

Funkcje automatyki centrali nawiewno - wywiewnej - [kliknij]

Architektura - rysunki - nr 1 - [kliknij], nr 2 - [kliknij], nr 3 - [kliknij], nr 4 - [kliknij], nr 5 - [kliknij], nr 6 - [kliknij], nr 7 - [kliknij], nr 8 - [kliknij], nr 9- [kliknij], nr 10 - [kliknij]

Kosztorys ofertowy, uzupełnienie - [kliknij]

Zestawienie stolarki drzwiowej - [kliknij]

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2009-02-02
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-02-20
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz