Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
OG£OSZENIE O ZAMÓWIENIU - wiercenie otworu studziennego - awaryjnego nr 3a w miejscowości Koźmin Wlkp.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 721 67 51, fax 0-62 721 67 51.

·                    Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuk.kozmin.pl; www.bip.kozminwlkp.pl/index.php?page=pokaz.php&dok_id=1752

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wiercenie otworu studziennego - awaryjnego nr 3a w miejscowości Koźmin Wlkp..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przygotowanie placu pod zabudowę urządzenia a) wyrównanie nierówności- splantowanie terenu b) wykonanie dołu urobkowego V= 4 m3 2. Montaż urządzenia 3. Sprzątanie płuczki wiertniczej 4m3 4. Wiercenie pod rury średnicy 508 mm - 10 mb 5. Wiercenie pod rury średnicy 356 mm - 170 mb 6. Wiercenie pod rury średnicy150 mm - 112 mb 7. Pobieranie prób piasku i wody do analizy, 8. Rurowanie, 9. Cementowanie, 10. Kompresowanie warstwy wodonośnej, 11. Zabudowa filtru, 12. Wykonanie obsypki, 13. Uszczelnienie żwirowe 14. Zabudowa pompy, 15. Montaż rurociągu średnicy 200 mm - podłączenie do zbiornika wód popłucznych, 16. Pompowanie oczyszczające, pomiarowe oraz dezynfekcją otworu (chlorowanie)- zasilanie z sieci energetycznej 12 h + (przestój 24 h) + 72 h + 24 h stabilizacja 17. Demontaż pompy rurociągu i urządzenia 18. Rekultywacja terenu poprzez: a) wyrównanie ujeżdżeń, b) zasypywanie dołu urobkowego, c) zasianie trawy. 19. Opracowanie planu ruchu 20. Pobór prób gruntów i wody, wykonanie analiz laboratoryjnych

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.22.20-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                    Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy : 1.Spełniają następujące warunki: a) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia e) spełniają wymogi okreslone w siwz.

·                    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.- zał. Nr 10 3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz podobnych zadań zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat (nie mniej niż 5) w tym wykonanie przynajmniej 1 studni o gł. minimum 200 m - zał. nr 9. 5. Pięć referencji potwierdzające wykonanie z należytą starannością podobnych zadań w pięciu ostatnich latach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kuk.kozmin.pl; www.bip.kozminwlkp.pl/index.php?page=pokaz.php&dok_id=1752

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21 63-720 Koźmin Wlkp..

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2008 godzina 09:45, miejsce: Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Floriańska 21 63-720 Koźmin Wlkp..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

SIWZ - [kliknij]

Załączniki do SIWZ:

Nr 1 - [kliknij]

Nr 2 - [kliknij]

Nr 3 - [kliknij]

Nr 4 - [kliknij]

Nr 5 - [kliknij]

Nr 6 - [kliknij]

Nr 7 - [kliknij]

Nr 8 - [kliknij]

Nr 9 - [kliknij]

Nr 10 - [kliknij]

Inne załączniki:

Mapka 1 - [kliknij]

Mapka 2 - [kliknij]

Mapka 3 - [kliknij]

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2008-07-31
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2008-08-01
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz