Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Nabór na stanowisko d/s obsługi administracyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęciczkach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęciczkach ogłasza nabór
na stanowisko do spraw obsługi administracyjnej na 1/2 etatu

Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie
2. Wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.
5. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
6. Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

1.Znajomość problematyki oświatowej.
2.Umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i Internetu.
3.Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.
4.Umiejętność pracy w zespole.
5.Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne.
6.Mile widziany staż pracy w administracji oświatowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie sekretariatu szkoły, rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących,
- przepisywanie korespondencji,
- prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników obsługi,
- prowadzenie teczek akt osobowych pracowników zespołu,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczniów,
- odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone środki pieniężne, druki ścisłego zarachowania, sprzęt i urządzenia biurowe,
- przestrzeganie czasu pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp,
- dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych ,jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu zespołu, pracowników, uczniów
i rodziców,
- wykonywanie dodatkowej pracy zleconej przez dyrektora szkoły,
- po zakończeniu pracy zabezpieczenie dokumentacji, wyłączenie źródła energii elektrycznej, zabezpieczenie pomieszczenia przed włamaniem.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,
- świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia uczelni,
- oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Borzęciczkach, Borzęciczki 9, 63-720 Koźmin Wlkp
. do dnia 26 marca 2008 r.do godz. 1000 ( decyduje data wpływu do Zespołu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem
**"Nabór na stanowisko do spraw /obsługi administracyjnej/".

Borzęciczki, dnia 11 marca 2008 r.


Data dodania dokumentu: 2008-03-11
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz