Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062 7216088, fax 062 7216756.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozminwlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1 500 000 zł. (słownie jeden milion pięćset tysięcy złotych) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 21.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·       Informacja na temat wadium: Wymagana wpłata wadium w wysokości 7500 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
5.Forma prawna jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielone zostanie zamówienie:
Bank państwowy - działający na podstawie ustawy Prawo bankowe z 29.08.1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 72 poz.665) lub bank utworzony na podstawie Prawo bankowe i Kodeks spółek handlowych i innych przepisów prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załacznik nr 1
2.Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych
3.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
4.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
6.Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załacznik nr 2
7.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4
8.Bank państwowy, utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe - Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa w sprawie nadania statutu - statut banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu
9.Banki powołane na podst. Kodeksu spółek handlowych i ustawy Prawo bankowe - odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sadowego, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Decyzję lub zezwolenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego, jeżeli jest wymagane na wykonywanie czynności bankowych
10.Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia finansowego, inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kozminwlkp.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Urząd Miasta i Gminy
ul. Stary Rynek 11
63 - 720 Koźmin Wlkp.
pokój nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2007 godzina 09:45,

miejsce: Urząd Miasta i Gminy
ul. Stary Rynek 11
63 - 720 Koźmin Wlkp.
pokój nr 10.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

V.  Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 121696 – 2007 data zamieszczenia 18.07.2007r.

Załączniki:

SIWZ - [kliknij]

 


Data dodania dokumentu: 2007-07-20
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-07-20
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz