Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalno-sanitarno-dydaktycznego przy ul.Boreckiej 23

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp., tel. (0 –   62) 7216 088, fax (0 – 62 ) 7216 756, www.kozminwlkp.pl, zaprasza do wzięcia udziału w        przetargu nieograniczonym na budowę budynku socjalno – sanitarno – dydaktycznego w stanie surowym zamkniętym przy

ul. Boreckiej 23, w miejscowości Koźmin Wlkp.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać lub pobrać:

            a) w siedzibie zamawiającego pok. nr 5, (koszt 10 zł)

            b) ze strony internetowej www.kozminwlkp.pl    

           

Przedmiot zamówienia obejmuje:

       roboty ogólnobudowlane

Szczegółowy zakres robót wymagań zawiera SIWZ

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego:

1.       Krzysztof Marciniak  tel. (0 – 62) 7219 331

2.       Maciej Woźny (0 – 62) 7219 338

                                                                                       

Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

Nie dopuszcza  się  składanie ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia 30.04.2007 r.

Wymagana wpłata wadium w wysokości 1000zł płatna w kasie UMIG Koźmin Wlkp. lub na  nr konta 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374

W realizacji zamówienia mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena (cena 100%)

                Oferty należy umieścić w kopercie z dopiskiem :

            „Przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalno – sanitarno – dydaktycznego w stanie surowym zamkniętym

            Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

            Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

            ul. Stary Rynek 11

            63 – 720 Koźmin Wlkp.

            pokój nr 10

Termin składania ofert upływa dnia 27.02.2007r.o godz 9.45

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.02.2007r. o godz 10.00

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 Załączniki:

SIWZ [kliknij]

Kosztorys oferowy [kliknij]

Specyfikacja techniczna [kliknij]

Mapy oraz szkice lokalizacyjne [kliknij]

Kosztorys ofertowy - norma   [kliknij] 


Data dodania dokumentu: 2007-02-08
Dodał(a): Agnieszka Flejsierowicz
Data ostatniej modyfikacji: 2007-02-21
Modyfikował(a): Agnieszka Flejsierowicz