Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XXXVIII sesji

XXXVIII sesja Rady Miejskiej odbyła się 9 października 2006r. W trakcie sesji przyjęto uchwały dotyczące następujących spraw:

a)      zmian w budżecie na rok 2006. W budżecie gminy dokonano przeniesień: nadwyżkę środków przewidzianych na budowę drogi w Józefowie (15.000zł) przeznaczono na zwiększenie nakładów na remonty cząstkowe dróg, a 2.500 ze środków planowanych na remont pomieszczeń Hufca ZHP przeznaczono na zwiększenie środków na bieżącą działalność harcerzy. Wynika to z faktu, że część remontu harcerze wykonali we własnym zakresie i z udziałem sponsorów. Ponadto 13.153zł z rezerwy ogólnej przeznaczono na zwiększenie wydatków na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, by w pełni zabezpieczyć koszty realizacji wynikające z zakończonego przetargu.

b)      wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVI/276/06 z dnia 19.07.2006r. w sprawie dofinansowania przez Miasto i Gminę Koźmin Wlkp. budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego (przy Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy) w Koźminie Wlkp. Do treści uchwały wprowadzono zapis mówiący o zabezpieczeniu zobowiązania wekslowego gminy. Zobowiązania te pokryte zostaną z wpływów podatku od nieruchomości.

c)       opinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do pól. Uchwała wiąże się z zamiarem wystąpienia – wzorem lat ubiegłych – o dofinansowanie modernizacji dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wyrażono w niej pozytywną opinię o celowości przewidzianych do realizacji w 2007r. modernizacji dróg we wsiach Wyrębin I i II oraz w Walerianowie - do granicy z gminą Borek Wlkp.

d)      zamiany nieruchomości gruntowych. Wyrażono zgodę na zamianę gruntów we wsi Józefów. Zamiana wiąże się z koniecznością uregulowania stanu prawnego drogi Gościejew-Józefów, która w części przebiega na gruntach prywatnych.

e)      sprzedaży nieruchomości lokalowych. Do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców przeznaczono lokale mieszkalne w budynku komunalnych we Wrotkowie.

f)        zbycia nieruchomości. Rada wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomości w Gałązkach (działka nr 280 o pow. 0,18ha) oraz  w Koźminie Wlkp.  przy ul. Boreckiej (działka nr 1384/2 o pow. 0,3245ha). Natomiast w drodze bezprzetargowej – na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości – postanowiono zbyć niezabudowane nieruchomości położone w Koźminie Wlkp. przy ul. Wawrzyńczaka (działka nr 1454/3 o pow. 0,0168ha) oraz przy ul. Boreckiej – fragment dawnego torowiska ( działka nr 1360/2 o pow. 0,2256ha). Zbyt mała powierzchnia (działka przy ul. Wawrzyńczaka) bądź nieregularny kształt (działka przy ul. Boreckiej) powodują niemożliwość zagospodarowania tych działek jako odrębnych nieruchomości.

Jednym z ostatnich punktów sesji było przedstawienie przez Przewodniczącego Rady i Burmistrza informacji o złożonych im oświadczeniach majątkowych. Zarówno Przewodniczący w odniesieniu do oświadczeń radnych, jak i Burmistrz w odniesieniu do oświadczeń pracowników Urzędu zajmujących kierownicze stanowiska i kierowników jednostek organizacyjnych gminy stwierdzili, że oświadczenia złożone zostały w terminie i nie zawierają nieprawidłowości.


Data dodania dokumentu: 2006-10-20
Dodał(a): Mariusz Dymarski