Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Nabór na stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim.

Wymagania niezbędne:

1.    Wykształcenie co najmniej średnie o specjalności praca socjalna lub ekonomiczne.

2.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.

3.    Kandydat nie karany za przestępstwo umyślne.

4.    Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

5.    Obywatelstwo polskie.

6.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw obywatelskich.

 

Wymagania dodatkowe:
1.  Znajomość polityki społecznej.

2.    Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

3.    Dobra znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych.

4.    Dobra znajomość ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

5.    Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

6.    Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań – nowy okres zasiłkowy.

7.    Preferowane wykształcenie wyższe o specjalności praca socjalna.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1.    Przyjmowanie wniosków do ustalania prawa do wypłacania świadczeń rodzinnych i dodatków.

Rejestracja i kwalifikacja wniosku do tego świadczenia.

2.    Przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych i list wypłat.

3.    Wydawanie zaświadczeń.

4.    Przygotowanie decyzji administracyjnych w zakresie zaliczki alimentacyjnej.

5.    Ścisła współpraca z Komornikiem Sądowym w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych i przyczynach jej bezskuteczności.

6.    Przygotowanie list wypłat dotyczących zaliczek alimentacyjnych.

7.    Kwartalne rozliczenie pomiędzy wypłaconą zaliczką alimentacyjną a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym.

8.    Opracowanie zapotrzebowań na środki finansowe oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań.

 

Wymagane dokumenty :

       wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, z jedna fotografią

       świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia uczelni

       oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

       oświadczenie o pełnej zdolności prawnej oraz o korzystanie w pełni z praw publicznych

 

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Krotoszyńska 16 biuro nr 1 do 19.09.2006r do godz. 12,00 (decyduje data wpływu do OPS) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej”.


Data dodania dokumentu: 2006-09-04
Dodał(a): Mariusz Dymarski