Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds rolnictwa i ochrony środowiska

Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza

nabór na stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska

w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

 

Wymagania niezbędne:    

1.         Wykształcenie co najmniej średnie o profilu ochrona środowiska lub rolniczym

2.         Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku.

3.         Kandydat nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

4.         Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

5.         Obywatelstwo polskie.

6.         Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

1.         Znajomość problematyki samorządowej.

2.         Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

3.         Znajomość przepisów dotyczących zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ochrony zwierząt, rolnictwa i łowiectwa

4.         Znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych.

5.         Umiejętność obsługi komputera.

6.         Preferowane wykształcenie wyższe o specjalności ochrona środowiska 

7.         Umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań.

8.         Prawo jazdy kategorii „B”,  samochód do dyspozycji

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)        realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym m.in. przygotowanie i realizacja gminnego programu ochrony środowiska i programu gospodarki odpadami, uchwały o utrzymaniu porządku i czystości, przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, publikowanie informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

2)    realizacja  zadań Gminy w zakresie ochrony przyrody, zwierząt i łowiectwa, w tym m.in. przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej, organizacja wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania ich w schronisku, przygotowywanie decyzji na  wycięcie drzew i krzewów, 

2)        realizacja zadań Gminy w zakresie rolnictwa,

3)        organizowanie i koordynacja zamówień publicznych udzielanych przez Gminę, prowadzenie niezbędnej dokumentacji z tym związanej, ewidencja udzielonych zamówień,

4)        opracowywanie zbiorczych sprawozdań inwestycyjnych Urzędu,

5)        opracowywanie danych do projektu budżetu i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i ich realizacja, przygotowywanie propozycji zmian.

 

Wymagane dokumenty:

-     wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z jedną fotografią,

-         świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia  uczelni,

-         oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

-         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ul. Stary Rynek 11, biuro nr 13 do 22 sierpnia 2006 r. do godz. 1000  (decyduje data wpływu do Urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska”.

 

Koźmin Wielkopolski, dnia 7 sierpnia 2006 r.


Data dodania dokumentu: 2006-08-07
Dodał(a): Mariusz Dymarski