Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Prezydent 2020
 
Przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze

GK 341/ 13/ 06                                  Koźmin Wlkp. 28.07.2006r. 

Przetarg nieograniczony do 60.000 euro
na remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze

            Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp. tel. 062 7216 088, fax. 0-62 7216 756, www.kozminwlkp.pl, e‑mail: m.lesniak@kozminwlkp.pl zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać lub pobrać:

a)      w siedzibie zamawiającego - pok. nr 5

b)      ze  strony internetowej www.kozminwlkp.pl


Zakres rzeczowych inwestycji:

1. Wymiana okien wraz podokiennikami

2. Wymiana podłogi

3. Roboty malarskie

4. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi

Szczegółowy zakres rzeczowy zawiera SIWZ.
(kod CPV : 45453000-7- Roboty remontowe i renowacyjne

                45442110-1 - Malowanie budynków).

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia: 31.10.2006r.

W realizacji zamówienia mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena(cena 100%)

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej w Białym Dworze”.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. nr 10.
Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2006r. o godz. 9.45.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2006 r. o godz. 10.45. w siedzibie zamawiającego pok. Nr 5.

Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 – 30 dni.
Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są:

  1. Marcin Leśniak tel. (0- 62) 7219 338

  2. Mariusz Dymarski tel. (0-62) 7219 345

Do pobrania: SIWZ wraz z załącznikami [kliknij]

 

 

 

 


Data dodania dokumentu: 2006-07-28
Dodał(a): Mariusz Dymarski
Data ostatniej modyfikacji: 2006-07-28
Modyfikował(a): Mariusz Dymarski