Podatek leśny od osób prawnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2017r., poz. 1821),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r., poz. 800 ze zm.),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19.10.2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r. (M.P.z 2018r., poz.1005),
 • uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.11.2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2015r., poz.7808),

I. WYMAGANE DOKUMENTY

deklaracja na podatek leśny DL-1 wraz  z załącznikami

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Nie dotyczy

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 2, tel. 62 72 19 335

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 1. Deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy osoby prawne składają bez wezwania
  do 15 stycznia roku podatkowego stosując w 2019r. stawkę 191,98 zł za 1 m³ drewna, tj. 191,98 zł x
  0,220 za 1 ha lasu.
 2. Ponadto deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających
  powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni
  lasu, zajęcie części lasu na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż leśna lub jej zaprzestanie, a
  także w przypadku zmian podmiotowych).
 3. W sytuacji, gdy Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski stwierdzi, że Podatnik, pomimo
  ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji, albo że
  wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, wydaje decyzję określającą
  wysokość zobowiązania.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI

 1.  Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
  powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności
  uzasadniające ten obowiązek.
 3. Podatek leśny płatny jest w ratach do: 15 każdego miesiąca roku podatkowego. W przypadku gdy kwota
  podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
  Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania
  podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego,
  najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez
  operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r.,poz 2188)

Formularze

DL - 1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL - 1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL - 2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Agnieszka Robakowska
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:302