Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-08-18 ( Imieniny: Bogusława, Bronisława)

BIP - Koźmin Wielkopolski - Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej

Nabór na stanowisko referenta administracji szkolnej

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ  Nr 3  IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENTA  ADMINISTRACJI  SZKOLNEJ

Wymagania niezbędne:
 1. . obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona, jeżeli posiada potwierdzenie znajomości języka polskiego dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej) - Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub administracyjne,
 4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5.  nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 1.  znajomość problematyki szkolnej,
 2. umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS Office oraz programów do obsługi poczty elektronicznej i  internetu,
 3. mile widziana umiejętność obsługi programu BESTIA oraz programu księgowego FKB+,
 4. znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, sprawozdawczości budżetowej,
 5. umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. mile widziany staż pracy w administracji jednostek samorządu terytorialnego oraz,
 8. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Obsługa sekretariatu:

 • prowadzenie wykazów służbowych, prawidłowe przechowywanie pism  i  dokumentów,
 • zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych, druków  ścisłego zarachowania
 • obsługa interesantów,
 • zamawianie druków szkolnych,
 • rzetelne i terminowe przekazywanie informacji służbowych,
 • właściwe organizowanie pracy zapewniające należyte i terminowe wykonywanie  zadań,
 • odpowiedzialność materialna i służbowa za powierzone środki pieniężne, druki ścisłego  zarachowania,    sprzęt i urządzenia biurowe.

 Prowadzenie spraw kadrowych.

 •  Kompleksowe prowadzenie akt osobowych  nauczycieli,  administracji i obsługi.
 • Prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Prowadzenie spraw związanych ze zmianami w wynagrodzeniu zatrudnieniu  pracowników.
 • Ustalanie prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat, zasiłku na zagospodarowanie, urlopu dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalnej.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy.
 • Wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań.
 • Kompletowanie dokumentów do emerytury i renty.
 • Rozliczanie przepracowanych godzin ponadwymiarowych.
 • Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników.
 • Dopilnowaniem terminów szkoleń BHP i przeciwpożarowych,
 • Prowadzenie wykazu pism dotyczących zatrudnienia przychodzących i wychodzących ze szkoły.
 • Przechowywanie akt i dokumentów.
 • Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej zatrudnienia w szkole.
 • Planowanie wynagrodzeń pracowników.
 • Prowadzenie dokumentów związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Obsługa administracyjna ZFŚS.

 • sporządzanie wykazów do wypłat świadczeń,
 • kompletowanie dokumentów.
 • przechowywanie dokumentacji wcześniej sporządzonej.
 • Przygotowywanie i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej.

 Prowadzenie spraw związanych z budżetem szkoły

 1.  Sporządzanie umów związanych z wynajmowaniem sal  szkolnych, dopilnowywanie terminu ich ważności.
 2. Prowadzenie programu  r-wat :

-  wystawianie faktur związanych z wynajmem sal szkolnych,

      -  wykonywanie miesięcznych raportów r-wat.

3.Prowadzenie programu księgowego – zaangażowanie:

-  terminowe wprowadzanie umów, aneksów do umów związanych  z działalnością szkoły.

4.       Prowadzenie rejestru zarządzeń dyrektora szkoły.

5.       Prowadzenie rejestru zmian budżetu szkoły.

6.       Przestrzeganie terminów przeglądów (okresowych, rocznych, pięcioletnich) technicznych, gazowych, budowlanych, wodno-kanalizacyjnych obiektu  szkoły,  sal gimnastycznych.

7.       Prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły.

8.       Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowym szkoły.

     Zadania ogólne

1.       Przestrzeganie czasu pracy – 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie – 40 godzin tygodniowo od 7.30 do 15.30.

2. Przestrzeganie  regulaminu pracy  ustalonego w zakładzie pracy. 

3. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.  

4.  Dbanie o dobro szkoły,  jej  mienie. 

  5.  Przestrzeganie  tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

6.  Wykonywanie innych zadań i prac dotyczących życia szkoły zleconych przez dyrektora szkoły oraz jego zastępcę.

 

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • życiorys – curriculum vitae;
 • kserokopie świadectw pracy;
 • wypełniony  kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( patrz załącznik);
 • kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni spraw publicznych;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 20.08.2021 r. do godz. 15.30 na adres:   Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego,  ul. Kopernika 1, 63-720     Koźmin Wielkopolski w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.”

Aplikacje, które wpłyną do szkoły  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone  w ogłoszeniu o naborze, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

Koźmin Wielkopolski dnia 2 sierpnia 2021 r.

Dyrektor Szkoły

mgr Arleta Szkudlarek                                                                                                                                 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-08-02 15:06przez: J.Mięka
Opublikowano:2021-08-02 09:33przez: Agnieszka Flejsierowicz
Zmodyfikowano:2021-09-15 09:32przez: Agnieszka Flejsierowicz
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 3
Odwiedziny:995

Rejestr zmian

 • [2021-09-15 09:32:50]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacaj danych
 • [2021-09-07 14:44:32]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacaj danych
 • [2021-08-02 15:10:22]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacaj danych
 • [2021-08-02 15:09:02]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych
 • [2021-08-02 14:40:57]Agnieszka FlejsierowiczAktualizacja danych

Banery/Logo