Podatek rolny od osób fizycznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15.11.1984r.o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1892),
 • ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r., poz. 800 ze zm.),
 • uchwała nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia
  średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2018r., poz.
  9931),
 • uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.11.2015r. w sprawie określenia
  wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2015r., poz.7808),

I. WYMAGANE DOKUMENTY

- informacja o gruntach IR - 1 wraz z załącznikami

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 20 dni od złożenia informacji, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania
wyjaśniającego – do 1 miesiąca.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. podatków i opłat – biuro nr 2, tel. 62 72 19 329

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

 1.  W przypadku powstania obowiązku podatkowego (kupno gospodarstwa rolnego), wygaśnięcia
  obowiązku podatkowego (sprzedaż gospodarstwa) lub zaistnienia zmian (zmniejszenie lub zwiększenie
  powierzchni gruntów, zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności
  gospodarczej niż rolnicza, zaprzestania tej działalności i przywrócenie działalności rolniczej) informację
  na wyżej wymienionym formularzu należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej
  okoliczności.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w drodze decyzji ustala wymiar podatku rolnego.
  Stawka podatku rolnego w 2019r. wynosi 52,49 zł za 1 decytonę (tj. 52,49 zł x 2,5 q za 1 ha
  przeliczeniowy w przypadku gospodarstwa rolnego; 52,49 zł x 5 q za 1 ha fizyczny w przypadku gruntów
  niestanowiących gospodarstwa rolnego).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji ustalającej (korygującej) wymiar podatku rolnego wnosi się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI

 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
  powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć
  okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 3. Podatek rolny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
  roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w
  terminie płatności pierwszej raty.
 4. Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania
  podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego,
  najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez
  operatora wyznaczonego z rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r.,poz.2188).

FORMULARZE:

IR 1 Informacja o gruntach

ZIR 1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR 2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR 3 Dane pozostałych podatników

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Patrycja Pietrala
Osoba wprowadzająca dokument:Agnieszka Flejsierowicz
Liczba odwiedzin:402