Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej

Informacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej

 

XXXIII sesja Rady Miejskiej odbyła się 27 kwietnia 2006r. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2005 oraz zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej zarówno o samym sprawozdaniu, jak i wniosku Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Budżet miasta i gminy był w trakcie 2005 roku dziewięciokrotnie nowelizowany przez Radę Miejską z uwagi na zmiany wysokości osiąganych dochodów oraz konieczność korekt wydatków. Na koniec roku plan dochodów wyniósł 17.956.205zł i był o 1.273.105zł (tj. o 7,09%) wyższy od budżetu początkowego. Natomiast ostateczny plan wydatków opiewał na 18.629.961zł i był o kwotę 2.521.861zł (tj. o 13,54%).wyższy od budżetu początkowego. Deficyt budżetu w wysokości 673.756,- zł został pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Wykonanie dochodów budżetu na dzień 31.12.2005r. wyniosło 17.512.703zł, co odpowiada 97,53%. Natomiast po stronie wydatków wykonanie budżetu na ostatni dzień ubiegłego roku wynosiło 17.889.394zł, tj. 96,02% planu.

Ponadto podczas sesji przyjętych zostało 5 uchwał. Dotyczyły one:

- zmian w tegorocznym budżecie. Wydatki budżetu zwiększono o 297.065zł stanowiące wolne środki wynikające z rozliczenia ubiegłorocznego budżetu. Kwotę 240.250zł zabezpieczono jako wkład gminy w opracowanie dokumentacji projektowej budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach, która realizowana będzie w ramach Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy. Pozostałe środki przeznaczono na: wpłatę zgodnie z zawartym przez gminy powiatu krotoszyńskiego porozumieniem - na zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP oraz zwiększenie rezerwy budżetowej.

- zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wprowadzając nadwyżkę z ub. roku (29.143zł), zwiększono środki na pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi, modernizację wiejskich boisk sportowych oraz organizację imprez i festynów.

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie inwestycji drogowych. Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej kredyt wyniesie 1.750.000zł, a jego spłata nastąpi w latach 2007-2011. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na: przebudowy dróg gminnych w Pogorzałkach Wielkich, Biały Dwór-Szymanów, Gościejew-Suśnia,  budowę drogi w Borzęciczkach (za parkiem), remonty dróg Orla-Sapieżyn oraz w Józefowie, budowę ciągu pieszego do cmentarza w Wałkowie, wykonanie przedłużenia ul. Kopernika do ul. Poznańskiej (jezdnia i chodnik), przebu-dowę ulic św. Wawrzyńca, Stawowej oraz odcinków ulic Przyjemskich i Wodnej.

- zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2004-2007. Zmiana wynika z wymogów formalnych związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przebudowy drogi Biały Dwór – Szymanów. Polega ona na kwotowym określeniu planowanego udziału własnego gminy oraz środków z Funduszu w kosztach realizacji inwestycji. Inwestycja szacowana jest na 545.000zł, a udział gminy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – miałby wynieść 82.000zł.

- wyrażenia zgody na przejęcie od PKP niezabudowanej nieruchomości. Przejęcie blisko 1,70ha nieruchomości przy ul. Targowej nastąpi w zamian za zaległości podatkowe firmy wobec gminy wynoszące 99.821.10zł.


Data dodania dokumentu: 2006-05-08
Dodał(a): Mariusz Dymarski