Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XXXII sesji Rady Miejskiej

XXII sesja Rady Miejskiej odbyła się 31 marca 2006r. Powiatowy Lekarz Weterynarii Marian Grządka przedstawił informację na temat zagrożeń związanych z ptasią grypą, natomiast Dominik Wawrzyńczak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej złożył informację o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w mieście i gminie w 2005r.

Podczas sesji Rada przyjęła 9 uchwał. Dotyczyły one następujących spraw:

- zmiany budżetu miasta i gminy. Budżet z jednej strony zmniejszono o kwotę 205.700zł (m.in. zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne), z drugiej zaś zwiększono o 206.289zł dzięki dodatkowym środkom przekazanych z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej oraz dotacji na realizację stypendiów dla uczniów. W wyniku przeniesień dotychczasowych środków przeznaczono kwotę 50.000zł na budowę windy zewnętrznej przy budynku dużego szpitala.

- dofinansowania kosztów zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych.. Zakup prowadzony będzie w ramach porozumienia gmin powiatu krotoszyńskiego w latach 2006-2008. Każda z gmin będzie wpłacać corocznie po 23.000zł, a kolejność przydziału samochodów (dla dwóch gmin rocznie) ustali losowanie. Umożliwi to zakup pojazdów na bazie Forda Transita z dofinansowaniem Zarządu Głównego Zrzeszenia OSP oraz Funduszu Prewencyjnego PZU.

- uchwalenia gminnego programu program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2006. Celem programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Fundusz programu stanowić będzie 150.000zł pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Główne zadania to: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (Akcja Niebieska Linia oraz dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie - 11.690zł), organizowanie wypoczynku i dożywiania dzieci z rodzin objętych problemem uzależnień (50.000zł), działalność kulturalno-sportowa promująca zdrowy styl życia (50.000zł), finansowanie kosztów leczenia osób uzależnionych (12.500zł), prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży (12.500zł).

- zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zaproponowane przez spółkę Koźmińskie Usługi Komunalne taryfy są o 2% wyższe od dotychczasowych z uwagi na wzrost cen materiałów i usług, opłat środowiskowych oraz płacy minimalnej. Nowe taryfy zaczną obowiązywać 1 maja. Stawki nowych taryf (bez podatku VAT):

× opłata abonamentowa miesięczna: 2,12zł dla wodomierzy o przekroju do 25mm oraz  4,24zł dla wodomierzy o przekroju powyżej 25mm.

× taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę (za 1m3 wody): 1,87zł za wodę pobraną na cele zaopatrzenia ludności, służby zdrowia, szkół i przedszkoli, jednostek kulturalno-oświatowych i kultury fizycznej oraz na cele produkcji rolnej i hodowlanej, 2,05zł dla odbiorców pozostałych kategorii,

× taryfa zbiorowego odprowadzania ścieków (za 1m3 ścieków): 2,77zł - dla ludności, służby zdrowia, szkół i przedszkoli, jedn. kulturalno-oświatowych i kultury fizycznej,  3,82zł - dla użytkowników pozostałych kategorii.

- zmiany uchwały Rady Miejskiej z 30.06.2004r. dotyczącej stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Zmiana, którą wymusiła nowelizacja ustawy o drogach publicznych, polega na zastąpieniu jednorazowej opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym opłatą coroczną.

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowo-usługowego i usług oświaty w Koźminie Wlkp. Zmiana przeznaczenia terenu ograniczonego ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym pozwoli na wytyczenie nowych działek budowlanych.

- zbycia nieruchomości. Do sprzedaży w drodze przetargu przeznaczono działkę o pow. 0,231ha przy ul. Przyjemskich 20. Znajdujący się na niej budynek - ze względu na stan techniczny - nadaje się do rozbiórki.

- ustanowienia służebności gruntowej. Wyrażono zgodę na ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Czarnym Sadzie (działka nr 104/2). Umożliwi to dojazd do sąsiedniej działki nr 104/2.

- przeprowadzenia akcji deratyzacyjnej na terenie miasta i gminy.

 

Ponadto Rada przyjęła apel o wydłużenie terminu realizacji płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę, dotowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W kierowanym do Agencji oraz Ministerstwa Rolnictwa apelu wskazano, że obecny, roczny okres realizacji jest zbyt krótki z uwagi na ograniczoną liczbę podmiotów wykonujących tego typu roboty budowlane.


Data dodania dokumentu: 2006-04-07
Dodał(a): Mariusz Dymarski