Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XXXI sesji Rady Miejskiej

XXXI sesja Rady Miejskiej odbyła się 10 lutego. Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z prac poszczególnych Komisji w roku 2005 i ustalili plany ich pracy na rok bieżący.
W trakcie sesji Rada przyjęła dwie uchwały stanowiące akty prawa miejscowego. Są nimi:

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Określa on m.in.:

- minimalny poziom usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, do świadczenia których zobowiązane jest przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

- obowiązki odbiorców,

- szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami,

- sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,

- warunki przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza,

- standardy obsługi odbiorców usług,

- sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości świadczonych usług lub ich odpowiednich parametrów,

- warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy. Zakres nowego regulaminu jest bardzo szeroki. Określa on:

- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości (obowiązki właścicieli nieruchomości oraz najemców i właścicieli lokali),

- rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych,

- sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

- wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,

- obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania,

- sankcje karne (karę grzywny) za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z regulaminu.

Oba regulaminy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

           

Ostatnimi uchwałami dokonano zmian budżetu miasta i gminy oraz rocznego programu współpracy Gminy Koźmin Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi. Nowelizacja budżetu sprowadzała się do zmiany nazewnictwa jednego z zadań. Określenie „Remont dachu szpitala” zastąpiono wyrażeniem „Prace termomodernizacyjne budynków szpitalnych”. Zmiana ta ma umożliwić ubieganie się o środki finansowe w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Natomiast w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi uściślono formy, w jakich gmina może zlecać organizacjom realizowanie zadań publicznych oraz zasady monitorowania współpracy w zakresie realizacji przez organizację tych zadań.


Data dodania dokumentu: 2006-02-14
Dodał(a): Mariusz Dymarski