Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Informacja z XXVIII sesji

XXVIII sesja Rady Miejskiej odbyła się 28 października 2005r. Podczas sesji Rada przyjęła uchwały dotyczące następujących spraw:

a)      zmian w budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2005. Budżet zwiększono o 149.882zł, wprowadzając m.in. kwotę 105.000zł dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg w Gościejewie i Borzęciczkach,  kwotę 17.400zł dotacji otrzymanej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłat za przyłącza do istniejących wodociągów. Środki te oraz środki zaoszczędzone na realizowanych zadaniach inwestycyjnych przeznaczono na: budowę drogi gminnej Góreczki-Zimnowoda (101.684zł), budowę ciągu pieszo-jezdnego w Wałkowie (1.309zł), przebudowę ul. Południowej w Koźminie Wlkp. (60.000zł), przebudowę drogi Biały Dwór – Szymanów (5.250zł), położenie dywanika asfaltowego na poszerzeniach drogi w Borzęciczkach (17.000zł), remonty cząstkowe ulic i dróg gminnych (44.500zł) oraz nieprzewidziane roboty drogowe i kanalizacyjne (30.500zł). Dodatkowe 15.500zł przeznaczono na przebudowę ulicy Wierzbowej.

b)      udzielenia dotacji Powiatowi Krotoszyńskiemu. Uchwała ta ponownie reguluje dotację w wysokości 2.184zł na zakup profesjonalnego wyposażenia dla tzw. grupy realizacyjnej istniejącej w Komendzie Powiatowej Policji. Koszty wyposażenia tej grupy poniosą Starostwo Powiatowe (50%) oraz gminy wchodzące w skład Powiatu (drugie 50% podzielone na gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców).

c)       ustalenia regulaminu na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski. Nowelizacja Karty Nauczyciela nałożyła na gminę obowiązek corocznego ustalania regulaminu. Obecnie przyjmowany regulamin zawiera te same uregulowania, co przyjęty na rok 2005. Zgodnie z opinią Związku Nauczycielstwa Polskiego dokonano jedynie korekty wysokości dwóch dodatków. Wysokość dodatku dla opiekuna stażu zmniejszono z 50 do 30zł, a wysokość dodatku dla wychowawcy klasy podwyższono z 25 do 27zł.

d)      wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski. Z regulaminu usunięto zapis przewidujący ograniczenie okresu przyznania stypendium w przypadku gdy liczba wniosków o stypendium będzie co najmniej dwa razy większa od miesięcznej liczby minimalnych stypendiów, którymi dysponuje gmina. Zmiana pozwoli na wsparcie większej grupy rodzin, które ubiegać się będą o stypendium uczniowskie.

e)      zaopiniowania planu aglomeracji Koźmin Wielkopolski. Rada wyraziła pozytywną opinie o planie aglomeracji Koźmin Wlkp., niezbędnym dla wpisania w Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W oparciu o wpis aglomeracji do Programu gmina będzie mogła ubiegać się o środki pomocowe na budowę kanalizacji.

f)        opinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Rada pozytywnie zaopiniowała celowość modernizacji dróg we wsiach Józefów i Pogorzałki Wielkie oraz drogi Gościejew-Suśnia. Uchwała ta umożliwia starania o dofinansowanie modernizacji powyższych dróg z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Orla. Uchwała przewiduje sporządzenie planu dla działek nr 76 i 77. Przedmiotem planu będzie przeznaczenie w/w działek na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

h)      zamiany nieruchomości gruntowych. Rada wyraziła zgodę na zamianę gruntów z firmą „Henmar”. Zamianie podlegać będzie gminna działka o pow. 1088m2 planowana niegdyś jako połączenie ul. Czypickiego z ul. Przemysłową, a obecnie rozdzielająca zakład firmy. Firma przekaże w zamian działkę o pow. 770m2 w rejonie ulic Kopernika i Poznańskiej, która umożliwi połączenie tych ulic. Z tytułu zamiany dokonana zostanie dopłata odpowiadająca różnicy wartości nieruchomości.

i)        zbycia nieruchomości gruntowej. Do zbycia przeznaczone zostały cztery nieruchomości. Działka nr 1263/9  o pow. 321m2 położona na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Bractwa Kurkowego oraz działka nr 316/2 o pow. 220m2 położona przy ul. Poznańskiej zbyte zostaną w drodze przetargowej. Natomiast działka nr 146/1 o pow. 0,67ha położona w Lipowcu zbyta zostanie na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, a działka nr 1258/1 o pow. 380m2 u zbiegu ulic Lipowej i Kobylińskiej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na powiększenie sąsiedniej nieruchomości.


Data dodania dokumentu: 2005-11-07
Dodał(a): Mariusz Dymarski