Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
 
Przetarg na zimowe utrzymanie dróg i ulic 2005/2006


       Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp. tel. (0-62) 7216 088, fax. (0-62) 7216 756, www.kozminwlkp.pl, e-mail: sekretariat@kozminwlkp.pl zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w sezonie 2005/2006

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 5,  za cenę 10 zł

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-odśnieżanie dróg,

-zwalczanie śliskości.

Pozostały zakres robót, wymagań zawiera SIWZ.

(kod CPV 90210000-2 Usługi sprzątania ulic)

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są:

  1. Nikodem Robakowski tel. (0-62) 7219 321

  2. Marcin Leśniak (0-62) 7219 338

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: sezon zimowy 2005/2006 r.

W realizacji zamówienia mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczenie na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena (cena 100%)

Ofertę należy umieścić w kopercie z dopiskiem:

„Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w sezonie 2005/2006”.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego pok. Nr 10.

Termin składania ofert upływa dnia 28.10.2005 o godz. 945

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.10.2005 w siedzibie zamawiającego o godz. 1000 pok. nr 5.

Termin związania ofert ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1-30 dni


Data dodania dokumentu: 2005-10-18
Dodał(a): Mariusz Dymarski