Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki szkolnej w SP Stara Obra

Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki szkolnej
w Szkole Podstawowej w Starej Obrze
w wymiarze ½ etatu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- wykształcenie co najmniej średnie o profilu ekonomicznym lub administracyjnym,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku,

- umiejętność obsługi komputera,

- umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,

- nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- polskie obywatelstwo,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkolnego sekretariatu,

- znajomość i rozeznanie w podstawowych przepisach prawnych dotyczących oświaty,

- obsługa urządzeń biurowych,

- znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, co najmniej podstawowa,

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU:

 - prowadzenie sekretariatu szkoły,

- punktualnie rozpoczynać pracę, swoją obecność potwierdzać podpisem na liście obecności;

- przestrzegać zasady współżycia społecznego;

- przestrzegać tajemnicy służbowej;

- przestrzegać regulaminu pracy, przepisów higieniczno-sanitarnych, BHP, ppoż.

- kulturalnie zachowywać się wobec kolegów i koleżanek z pracy, przełożonych, rodziców i uczniów;

- dbać o przyjazną atmosferę w pracy;

- dbać o mienie placówki;

- wykonywać okresowe badania profilaktyczne;

- po zakończonej pracy pozostawiać po sobie porządek i zabezpieczać sprzęt;

- być sumiennym i troszczyć się o ład i estetykę;

- wywiązywać się z ustalonych terminów;

- informować swojego przełożonego o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach;

- w czasie pracy nie powinien oddalać się z miejsca pracy bez zezwolenia przełożonego lub osoby upoważnionej przez niego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1)     Wypełniony kwestionariusz osobowy,

2)     Dyplom ukończenia szkoły lub studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

3)     Oświadczenie, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

4)     Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „ Nabór na stanowisko sekretarki” do 20 sierpnia 2005r. na adres:

Szkoła Podstawowa w Starej Obrze, ul. Szkolna 6, 63-720 Koźmin Wlkp.

                            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Obrze - Irena Jaskółka