Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawy prawne działania
Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy
Jednostki Pomocnicze
Jednostki Organizacyjne
Koźmińskie Usługi Komunalne
Urząd Miasta i Gminy
Podstawowe dane
Regulamin organizacyjny
Przewodnik po usługach: karty informacyjne, formularze
Kontrole w Urzędzie
RAPORT O STANIE GMINY
Inspektor ochrony danych
Ogłoszenia, informacje, konkursy
Wykaz tablic informacyjnych
Środki komunikowania się
Prawo lokalne
Statut Gminy
Programy, plany wieloletnie
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Finanse i gospodarka
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Interpretacje podatkowe
Kontrole podatkowe
Oferty przetargowe
Oferty inwestycyjne
Mienie komunalne
Odpady komunalne
Oświadczenia majątkowe
Obowiązek i zakres oświadczeń
Treść złożonych oświadczeń
Inne
Informacje nieudostępnione
Wykaz rejestrów i ewidencji
Informacje o realizacji spraw
Stan wody
Referendum ogólnokrajowe
PETYCJE
Kontrola przedsiębiorców
Deklaracja dostępności cyfrowej
Powszechny Spis Rolny 2020
Wybory
Wybory samorządowe 2010
Wybory prezydenckie 2015
Wybory parlamentarne 2015
Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2018
Wybory do PE 2019
Wybory parlamentarne 2019
Wybory prezydenckie 2020
 
Przetargi nieograniczone na przebudowy dróg gminnych w Borzęciczkach i Gościejewie

Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., ul. Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp. tel. (0-62) 7216-088, fax. (0-62) 7216-756, www.kozminwlkp.pl, e- mail: sekretariat@kozminwlkp.pl zaprasza do wzięcia udziału w przetargach nieograniczonych na:

1)  przebudowę drogi gminnej we wsi Borzęciczki.
Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę drogi gminnej we wsi Borzęciczki o dł. 400 mb (kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg)

2) przebudowę drogi gminnej we wsi Gościejew.
Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę drogi gminnej we wsi Gościejew o dł. 613 mb (kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego  pok. nr 5 , za cenę 20 zł (dla jednego przetargu) lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego są:
Nikodem Robakowski tel. (0-62) 7219 321, Marcin Leśniak tel. (0-62) 7219 338.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i składania ofert wariantowych.
Termin realizacji obu zamówień ustala się od dnia: 18.08.2005 r.
Wymagany termin wykonania dla obu zamówień: 30.09.2005 r.
Jedynym kryterium oceny złożonych ofert będzie cena (cena 100%).

W realizacji zamówień mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22, nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający dodatkowe warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę należy umieścić w  kopercie z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi ….. (wpisać odpowiednio Borzęciczki lub Gościejew)” . Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego - pok. nr 10. Termin składania ofert upływa dnia 10. 08. 2005r. o godz. 945.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.08.2005r. w siedzibie zamawiającego pok. nr 5 o godz.: 10.00 (przetarg 1) i o godz. 10.30 (przetarg 2).
Termin związania ofertą ustala się zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 – 30 dni